Képviselőházi irományok, 1901. VII. kötet • 178-273. sz.

Irományszámok - 1901-192. A tápéi választókerület képviselőküldési jogának felfüggeszése kérdésében kisorsolt külön biráló bizottságnak véleményes jelentése

192. szám. 241 részt és hallotta, hogy csak egyesek fizettek terítékükért, a többi nem; azok is, kik fizettek, Ígéretet nyertek, hogy választás után visszakapják. Eszes Mátyás szerint Maróthinál az ebéden 100-nál több, Majlátnál a vacsorán pedig 50—100-an vettek részt. Hallotta ő is, hogy csak egyesek fizettek, a többi nem. Erre nézve Majlát István előadja, hogy a nála volt vendégek nem fizettek neki egyenkint, hanem közülök az egyik összeszedte a terítékek árát a többitől és így adta át neki a vacsora árát. Majlát István felesége ellenben azt vallja, hogy csak egye­sek fizettek, a többi nem. 6. Szűcs Julianna horgosi lakos vallomása szerint a választási küzdelem idején Kelemen István horgosi nyaralójában mint cseléd szolgált és ekkor látta, hogy nap-nap mellett a horgosiak csoportokban, a jegyző és tanitó vezetése alatt a nyaralóba tértek, a hol Kelemen István megvendégelte őket. Azt azonban, vájjon az illetők választók voltak-e vagy sem, — nem tudja. 7. Kistelek községben csupán Nagy Pál tesz említést egy lakomáról, mely a 48-as körben folyt le, mikor Kelemen Béla ott járt, melyen azonban ki-ki a magáét fizette. 8. Sándorfalván a kihallgatott tanuk egybehangzó vallomása szerint sem lakoma, sem pártmulatság nem volt, csupán az elöljáróság és képviselő-testület néhány tagja gyűlt egybe a vendéglőben a helyzet megbeszélése végett és ez alkalommal ki-ki a maga költségén ivott. 9. Sövényházán még ilyen összejövetel sem volt. 10. Algyőn csak a pártok vezetői jöttek össze néha ós költöttek el néhány pohár bort a maguk pénzén. Kársai Ferencz vallja, hogy a mikor Kelemen Béla náluk járt, vagy 15—20-an utánna mentek a vendéglőbe, a hol Ozékus Ferencz nekik 3 liter bort fizetett. 11. Tápén az Enyedy-párt választóinak a választás napján leendő ellátása czéljából Bonyhay Sándor ottani jegyző 10 hektoliter bort hozott volna Szeged­ről, ebből saját házánál 300 litert fogyasztott volna el, 700 litert pedig Müller József korcsmárosnak adott át. Az ellátásra jogosult 350 Enyedy-párti választó között több mint 1.000 ellátási czédulát osztottak volna szét. Erre nézve Bonyhay Sándor esküvel vallja, hogy a kérdéses bort Müller József vendéglős kérése folytán hozatta attól a czégtől, melytől rendesen vásárolni szokott; összesen 9—10 hekto­litert hozatott, ebből 267 litert maga részére tartott meg, a többit Müllernek adta át. Házánál csakis jó barátait és ismerőseit vendégelte meg a maga költ­ségén. A választók között 876—878 czédulát osztottak szét, mert a választók közül sokan feleségeiket és gyermekeiket is elhozták és úgy ezeket, mint a fuvaro­sokat is bevett szokás szerint szintén meg kellett vendégelni. Müller József erősíti, hogy Bonyhay a bort az ő kérésére hozatta, vagy 7—8 hektoliter lehetett. Enyedi választói között 800-nál több czédulát osztottak szét, mert hozzátartozóikat is kellett ellátni. G-yertyás Imre pinczér volt akkoron Müllernól és tőle tudja, hogy 900 czédula lett szétosztva és annyi választó ellátva. Némely választónál 2—3 czédulát látott. Gondár Lajos és Horvát Lajos szintén 2—3 czédulát látott némely választónál. A Tápén lakó választók közül csak Kozma Mihály vallja, hogy czédulát kapott, a többi kihallgatott nem. A kihallgatott összes tanuk arról, hogy a választók ittasok lettek volna, tudomással nem birnak. Általában a vizsgálat során kihallgatott tanuk legnagyobb része oda vallott, hogy etetésről és itatásról tudomása nincsen. A vizsgálat folyamán Burg Dénes egy névsort adott át a bizottságnak 51 oly választóról, kik hallomás szerint etetésben és itatásban részesültek; Karcsay Aladár és Eszes Mátyás Írásos beadványukban 211 tanúnak kihallgatását kérik; ugyanezen 211 tanúnak kihallgatását kérik Roskovitz Arthur és társai postán Képvh. iromány. 1901—1906. VII. kötet. 31

Next

/
Oldalképek
Tartalom