Képviselőházi irományok, 1892. XI. kötet • 386-426. sz.

Irományszámok - 1892-415. A közlekedésügyi bizottság jelentése, „a hidegkút-tamásii helyi érdekű vasút” engedélyezése tárgyában

292 415. szám. 415. szám. A közlekedésügyi bizottság jelentése, „a hidegkút-tamásii helyi érdekű vasút" engedélyezése tárgyában. A kereskedelemügyi minister ur a magyar általános hitelbanknak, mint engedélyesnek a hidegkút-tamásii, 12'6o kim. hosszú és szabványos nyomtávval építendő h. é. vasút építésére és üzletére nézve az engedélyokmányt kiadta. A pálya építési munkálatai az engedélyokmány keltétől számítva iy a év alatt befejezendök és a közforgalomnak átadandók. Figyelembe véve a 354.000 írtban megállapított tényleges építési és üzletberendezési tőkét, mely tőkeösszegből forgalmi eszközök beszerzésére 31.500 frt, tartalékalap létesítésére 6.000 frt fordítandó, — egy pályakilométernek építése tényleg 28.095 frtba kerül. Engedélyesek fenti tőkeösszeget 35°/o erejéig 5°/o-os törzsrészvények, 65°/o erejéig 5°/o-os elsőbbségi részvények kibocsátása által fogják fedezni. Az állam ezen h. é. vasút létesítéséhez következő összegekkel járul: postaszállitás czímén 50 éven át 900 írttal (évjáradék); állami segély czímén, később megállapítandó időponttól kezdve 3, esetleg 10 éven át, egyenlő részletekben fizetendő, összesen 16.000 frttal; engedélyesek ezen állami segélyek ellenében összesen 32.300 frt névértékű törzsrészvényt kötelesek az állam tulajdonába át­bocsátani. Érdekeltségi hozzájárulás kitesz: Tolna vármegye részéről ....... 36.000 irtot. Tamási község » 30.000 » A közlekedésügyi bizottság nevében, tekintettel azon körülményre, hogy Tolna vár­megyének egy régi és méltányos óhaja lesz teljesíthető ezen h. é. vasút létesítése által, a mennyiben épen ezen vidék, daczára annak, hogy Tamási község fontos kereskedelmi, köz­gazdasági és közigazgatási góczpontot képez, a megfelelő közlekedési eszközök hiányában van, tekintettel továbbá arra, hogy az engedélyezési feltételek a h. é vasutak engedélyezésénél megkívánni szokott általános feltételekkel és határozmányokkal megegyeznek, kérjük jelenté­sünket tudomásul venni és azt hason czélból a főrendiházzal is közölni. Budapesten, 1893. május hó 19 én. Tolnay Lajos s. h., a közlekedésügyi bizottság h. elnöke. Gr. Bethlen Balázs s. k., a közlekedésügyi bizottság előadója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom