Képviselőházi irományok, 1884. I. kötet • 1-56. sz.

Irományszámok - 1884-56. Törvényjavaslat, az állami tisztviselők, altisztek és szolgál nyugdíjazásáról

56. saám. 363 56. szám. Törvényjavaslat, az állami tisztviselők, altisztek és szolgák nyugdíjazásáról. I. FEJEZET. Általános határozatok. *• §• Az Ő Felsége, valamint a m. kir. ministerek s más állami hatóságok vagy hivatalok" által állandó fizetés mellett rendszeresített állomásra alkalmazott állami tisztviselők, altisztek és szolgák az esetre, ha a szolgálat kötelékéből megválnak s az ezen törvényben előirt feltételek megvannak, állandó ellátásra vagy pedig egyszer-mindenkorra adandó kielégítésre tarthatnak igényt. 2. §• Az állami tisztviselőkkel, altisztekkel és szolgákkal egyenlőknek tekintendők azon tisztviselők (tanférfiak), altisztek és szolgák, a kik a következő hatóságok- és hivataloknál vannak alkalmazva: 1. a kir. kormány igazgatása alatt álló közalapítványoknál; 2. az országgyűlés mindkét házánál; 3. a kincstárból vagy a kir. kormány kezelése alatt álló közalapokból fentartott tan­intézeteknél ; 4. a fővárosi közmunkák tanácsánál; 5. a fővárosi rendőrségnél; 6. az állami utaknál, a folyammérnökségeknél, a posta- és távirda-intézetnél. 3. §• A rendszeresített állomásoknak megfelelő minőségben állandóan alkalmazottak, habár számfelettiek is, igényjogosultaknak tekintendők. Ideiglenesen alkalmazottak és azok özvegyei és árvái igényjogosultaknak^csak az esetben tekintendők, ha rendszeresített állomásnak megfelelő minőségben alkalmazvák, de egyszer­mindenkorra szóló részeltetésre (végkielégítésre) ekkor sem tarthatnak igényt, hanem ellátásra 46*

Next

/
Oldalképek
Tartalom