Képviselőházi irományok, 1884. I. kötet • 1-56. sz.

Irományszámok - 1884-56. Törvényjavaslat, az állami tisztviselők, altisztek és szolgál nyugdíjazásáról

364 56. szám. csak az esetben jogosultak, ha az állandó ellátásnak (nyugdíjnak vagy nevelési járuléknak) feltételei beállottak. Ha az ideiglenesen alkalmazottak ezen alkalmaztatásukat közvetlenül megelőzőleg végleges minőségben voltak alkalmazva, a végleges alkalmazás után ugy maguk, mint hátrahagyott családjukra nézve minden tekintetben igényjogosultaknak tekintendők s az igények elbírálásánál a végleges szolgálat után közvetlenül ideiglenes szolgálatban töltött szolgálati idő is figyelembe veendő. Közengedély mellett alkalmazottak s ezek özvegyei és árvái szintén csak az esetben tarthatnak ellátásra igényt, ha az állandó ellátás feltételei beállottak, de ezek beállta előtt egyszer-mindenkorra szóló részeltetésre (végkielégitésre) igénynyel nem birnak. Felmondás feltétele mellett alkalmazottak, valamint azok, a kik világosan csak bizonyos meghatározott időre, vagy csak átmeneti szolgálattételre vétetnek fel, vagy a kiknek illet­ményei külön szerződések által állapittatnak meg, ezen törvény értelmében ellátásra igényt egyátalán nem tarthatnak. 4. §. Az állami tisztviselőket, altiszteket és szolgákat, valamint özvegyeiket és árváikat megillető ellátási igény állandó vagy pedig csak egyszer-mindenkorra szóló. Állandó ellátást képeznek az állami tisztviselőt, altisztet vagy szolgát vagy ezeknek nejét megillető nyugdíj, valamint azon időre, melyre jár, a gyermekek nevelési járuléka. Ellenben egyszer-mindenkorra szóló részeltetést képeznek a végkielégítés és a temet­kezési járulék. 5. §. Sem maga, sem pedig özvegye vagy árvája részére állandó ellátásra vagy egyszer­mindenkorra szóló részeltetésre igényt nem tarthat azon állami tisztviselő, altiszt vagy szolga: 1. a ki állásáról önként lemond; 2. a ki állását önként elhagyva, arra felhívás daczára sem tér vissza; 3. a ki felsőbb engedély nélkül idegen hatalom szolgálatába lép; 4. a ki öngyilkos lett s öngyilkosságának oka olyan, mely a hivatalból való elbocsátást vonta volna maga után; 5. a ki oly büntetendő cselekményt követ el, a melyre mellékbüntetéskép a hivatal­vesztés állapítandó meg; 6. a ki a szolgálat kötelékéből büntetéskép elbocsáttatik. A 3., 4., 5. és 6. pontban felsorolt esetekben a már megszabott s folyóvá tett állandó ellátás is azonnal beszüntetendő. Ha az elbocsátás csak akkor mondatik ki, midőn az özvegy vagy árvák ellátása már elrendeltetett, ezek szerzett joga épségben marad. 6. §. Az állandó vagy ideiglenes ellátás alapját: a) a beszámítható szolgálati idő tartama, b) a szolgálatban utoljára húzott beszámítható javadalmazás összege képezi. 7. §. Beszámítható szolgálati időnek tekintetik azon időtartam, melyet valaki az ellátási igény megállapításától visszafelé egész az első hivatalos eskü letételének idejéig terjedőleg az i. és 2. §-okban megjelölt hivataloknál és állomásokon, vagy mint felesketett gyakornok szakadatlanul és egyfolytában töltött.

Next

/
Oldalképek
Tartalom