Képviselőházi irományok, 1872. IX. kötet • 478-534. sz.

Irományszámok - 1872-517. Az állandó pénzügyi bizottság jelentése az 1874-ik évi államköltségvetés fedezeti részéről és e költségvetés kiadási részének átvizsgálásáról

517. SZÁM. 243 ad 4) die ung. Regiening ist béreit einzuwirken, damit die Abwickelung des Vorschuss­Gescháftes nach Thunlichkeit sechs Monate nach dessen Behebung bei der Ostbahngesellschaft erfolge. Budapest, am 29. Juni 1873. Kerkapoly s. k. Tisza Lajos s. k. A másolat hiteléül: Bozóky István, s. k. s. b. aligazgató. 517. szám. Az állandó pénzügyi bizottság jelentése az 1874-ik évi államköltségvetés fedezeti részéről és e költségvetés kiadási részének átvizsgálásáról. Az 1874-ik évi államköltségvetés bevételeinek azon részét, mely az állami közjövedelmeket tartalmazza és az előirányzatnak sajátképeni fedezetét képezi, a bizottság véleménye folytán a tisztelt képviselőház a költségvetés tárgyalása alkalmával megállapíthatónak nem tartotta. A bizottság azon adatok alapján, melyeket az 1872-ik évi zárszámadások és a folyó évi kezelési eredmények szolgál­tatnak, átvizsgálta az állami közjövedelmek előirányzatát. Azon számitások folytán, melyeket az 1872-ik évi zárszámadások alapján, a jelen viszonyok tekintetbevétele mellett tett, a bizottság a következőkép véli a pénzügyminister költség-előirányzatában felvett közjövedelmeket megállapitandóknak: Az egyenes adók előirányzata azon összegek szerint vétetett fel, a mint a fennálló adótör­vények és szabályok alapján az egyes adótételek kirovattak. Ezen utón az előirányzat azon bevételi tételeket tartalmazza, a melyeknek rendes viszonyok között befolyniok kell, és a melyek, ha be nem folynak is, az állam követelését képezik minden körülmények között. Az ezen alapon előirányzott be­vételekre azonban minden körülmények között számitani nem lehet. Azon rendkívüli csapások után, melyek az ország közgazdasági viszonyait ez év folyamá­ban minden irányban érték, oly fedezet, mely az összes kirovott adókat venné fel leszámítás nélkül az előirányzatba, alaposnak nem lenne tekinthető, és csak tévedésekre vezetne. A bizottság kénytelen kijelenteni, hogy az ország jelen közgazdászati állapotában arra szá­mítani nem lehet, hogy a föld-, ház-, jövedelem- és személyes-kereseti adó azon mérvben befolyjon, a mint az kirovatott; azért, ha az előirányzatba felvétetik is a kirovott mennyiség, számításba kell venni az utóbbi körülményeket is, ha az államháztartást zavaroknak kitenni nem akarjuk. Hogy mily ösz­szegre rug azon hiány, mely e czimen a bevételekben előállhat, és melynek fedezéséről gondoskodni kell, arra nézve az 1873-ik évi kezelés eddigi eredményeinek és az 1872-ik évi zárszámadások ada­tainak összevetése nyújt némileg tájékozást. Az ezek alapján tett számitások szerint mintegy 9,000.000 frtra rugó hiányok fedezését véli még a bizottság biztositandónak, hogy az állampénztár az ellenkező esetben bekövetkezhető zavaroktól megóvassék. 31* •

Next

/
Oldalképek
Tartalom