Képviselőházi irományok, 1872. IX. kötet • 478-534. sz.

Irományszámok - 1872-516. Pótjelentés a keleti vasut ügyének állásáról

168 516. SZÁM. már jó formán a részvényérték leszállítása által discontirozták, egyszerre a 10 éven túli részvényesek rovására nem várt előnyben részesülnek. c) Az államelőlegek visszatérítése a pénzügyi terv elfogadása esetében egészen kérdésessé tétetik, mert ahhoz 57.100 frtot haladó tiszta jövedelem szükséges, holott különben erre . 50.215 frt elégséges. A másolat hiteléül Bozóky István s. k., s. h. aligazgató. 2-ik melléklet a 400. sz. irományhoz. Másolat. A magyar keleti vasuttársulat igazgató-tanácsának. Azon szándék által vezéreltetve, hogy a magyar keleti vaspálya életképessége a közérdek által is kivánt alkalmas csatlakozások által állandóan bizíosittassék, s ez által a részvényeseknek e pálya építésénél felmerült veszteségei is lehetőleg enyhittessenek, a kormány nem késett komoly meg­fontolás tárgyává tenni czimnek múlt évi september 29-én 9646. sz. alatt tett előterjesztését, mely­ben részint a főváros, részint Oláhország felé a szárnyvonalakkal együtt összesen mintegy 78 mértföld hosszú csatlakozási vonalakra kér engedélyt, s ezen engedélynek a czim által kivánt módozatok mellett leendő megadása esetére az első tiz évi időtartam kivételével lemond azon, az engedély-okmányban ki­kötött előnyről, hogy az eddig engedélyezett vonalak részvénytőkéjének kamatozása az engedélyezés egész idejére bizíosittassék. E tanulmányok azonban azon eredményre vezettek, hogy czimmel az ezen beadványában engedélyeztetni kért vonalak összes kiterjedésére nézve tárgyalásokba bocsátkozni az ország jelen ked­vezőtlen pénzügyi viszonyai közt nem volna czélszerü, miután arra munkálatát, hogy a törvényhozás egy ily, legalább egyelőre nem feltétlenül szükséges vonalakat is tartalmazó jelentékeny vasúthálózat engedélyezésével járó áldozatot elfogadhasson. Midőn azonban ennek folytán czim érintett beadványá­nak mellékleteit visszaküldeném, ezáltal a jelen intézvényem kezdő soraiban emiitett czélt épen nem kívánom elejteni, hanem mind ezen, mind pedig ezzel összefüggőleg a kormány tagjaihoz többizben benyújtott beadványaira válaszolókig előzetesen is értesítem czimet, hogy a kormány kebelében történt megállapodás folytán a kormány a közelebbi napokban oly előterjesztést fog a törvényhozásnak tenni, melynek a törvényhozás részéről remélhető elfogadása esetére mind a pálya jövő életképességére szük­séges kiegészítő vonalok kiépítése biztosítva, mind a részvényeket fenyegető veszteség elhárítva vagy legalább nagyban enyhítve leend. Budapest, 1873. évi ápril hó. Tisza Lajos s. k. A másolat hiíaléül: Bozóky Satván s. k., s. h. aligazgató.

Next

/
Oldalképek
Tartalom