Képviselőházi irományok, 1869. X. kötet • 1000-1080. sz.

Irományszámok - 1869-1000. A képviselők osztályszerinti névjegyzéke

2 1000. SZÁM. mon Lajos, Pászt Vilmos, Oláh Miklós, Inczédy Zsigmond br., Jámbor Pál, Pilissy Lajos, Jurka Bazil, Be­rónyi Ferencz gr., Urházy György, Benkő József, Boross Pál, Joanovics György, Justh József, Dániel Ernő, Vass Sámuel gr., Fazekas Alajos, Vályi János, Bobory Károly, Horváth János, Makray László, Guthy Benő, Eszterházy Pál hg., Gaál Endre, Matkovich Tivadar, Szilády Áron, Dezsewffy Lajos, Vodjaner Albert báró., Kerkapoly Mór, Horváth Sándor, Vajda János, Babes Vincze, Török Sándor (sopr.), Mariássy Béla, Pétery Károly, Patay István, Zeyk Károly, Ghyczy Kálmán, Zlinszky György, Péchy Tamás, Bánó József, Fodróczy Sándor, Horváth Péter, Maller Miksa, Parcsetics Sándor. V. osztály. Pethes József, Latinak Rudolf, Brennerberg Mór, Körmendy Sándor, Ordódy Pál, Zmeskál Zoltán, Bay Ferencz, Kendeffy Árpád, Barcsay Kálmán, Radó Kálmán, Rákóczy János, Pulszky Ferencz, Krajcsik János, Petrovay Ákos, Jonesku Döme, Szitányi Bernát, Podmaniczky Frigyes br., Szir­may Ödön, Antalffy Károly, Prónay József, Vendéghy Gábor, Majláth István, Papp Zsigmond, Kemény Gábor br., Urbanovszky Ernő, Hodosiu József, Csanády Sándor, Tórey Pál, Horváth Elek, Szóky Péter, Zweier Frigyes, Degenfeld Béla gf., Vay Béla br., Molnár Pál, Fráter Imre, Tassy Miklós, Bínffy Elek br, Szathmáry László, Sztntpály Jenő, Hevessy Bertalan, Szluha Benedek Ercsey Lajos, Éber Nándor, Theil Ist­ván, Suhaj Imre, Kraljevics Benő, Jellachich Kázmér. VI. osztály. Kállay Ödön, Jeszenszky Lajos, Kis János, Varró Sámuel, Domahidy Ferencz, Deáky Lajos, Bömches Gyula, Gáspár András, Zeyk József, Gaál Miklós, Szluha Ignácz, Pauler Tivadar, Kossuth Pál, Horn Ede, Csáky Tivadar gr., Harkányi Károly, Szögyény László, Sztratimirovics György, Szaplonczay József, Zsámbokréthy József, Vécsey Tamás, Gál Péter, Uhlárik János, Dobsa Lajos, Kapp Gusz­táv, Gorove István, Csiky Sándor, Ürményi Miksa, Betegh Kelemen, Kállay Emánuel, Lázár Mihály, Har­kányi Frigyes, Vidacs János, Bohus Zsigmond, Zsedónyi Ede, Csengery Antal, Várady Jánoá, Buzinkay Pál, Vodjaner Béla, Szepessy Gyula, Dezső Szaniszló, Sipos Orbán, Ciotta János, Vesselényi József báró, Vukotino­vics Lajos, Kugler István, Zuvich József. VII. osztály. Zichy József gf., Szalay Sándor, Kürthy István, Kósmárky József, Győrffy Gyula,Teleky Domokos gróf, Henter Géza, Mednyászky Sándor, Wahrmann Mór, Szilágyi Virgil, Nagy Károly, Miletics Szvetozár, Lázár Ádám, Barcsay Ákos, Pap Lajos, Zámory Kálmán, Mocsonyi Jenő, Wirkner Lajos, Dániel Pál, Török Dániel, Fest Imre, Kis Miklós, Dőry János, Halassy Gyula, Chorin Ferencz, Szapáry Gyula gf., Zichy Jenő gf., Tanárky Gedeon, Fillenbaum Ferencz báré , inyos István, Királyi Pál, Vargha Károly, Simonis Ferencz, Mocsonyi Antal, Kálnoky Pál gf., Gecző János, Rimanóczy Ferencz, Bogdánovics Vilibáld, Buttler Sándor gf., Horváth Döme, Clementis Gábor, Stoll Károly, Fittler Dezső, Bogyó Sándor, Simics Ignácz, Krajlevics Miroslav, Tomasics József. VIII. osztály. Farkas Elek, Thury Gergely, Gromon Dezső, Dániel Márton, Szathmáry Miklós, Beliczey István, Nagy János, Hodossy Imre, Molnár István, Kállay Ákos, Érkövy Adolf, Császár Bálint, Mukics Ernő, Szontagh Pál (göm.), Tisza László, Kun János, Tormássy Mihály, Éder István, Korizmics László, Dienes József, Széli Kálmán, Halász Boldizsár, Paczolay János, Brezovay László, Eszterházy Pál gróf., Drottlef Tamás, Almásy Sándor, Kiss Lajos, Sárközy Béla, Halmossy Endre, Szirmay Ferencz grór., Szende Béla, Láng Gusztáv, Bömches Frigyes, Pilaszanovich József, Berecz Ferencz, Földváry Miklós, Huszár Imre, Eöry Sándor, Andrásy Gyula gróf, Klobusitzky Ágoston, Kubinyi Ödön, Bethlen Sándor gróf., Móricz Pál, Pejacsevich Nándor gf., Sulyok Ede, Keresztury Ede. IX. osztály. Kuba János, Kemény István báró., Turcsányi Ede, Madarász Jenő, Mednyánszky Dénes br., Mocsonyi Sándor, Hajdú Ignácz, Károlyi Ede gróf., Táncsics Mihály, Borlea Zsigmond, Szeutiványi Adolf, Wagner Frigyes, Török Sándor (göm.), Klapka György, Bánffy János báró., Keményffy János, Mikó Imre gróf., Vukovics Sebő, Irányi Dániel, Sróter Lajos, Fluger Károly, Szentiványi Károly, Gubody Sándor, Deák Ferencz, Latinovics Vincze, Benedek Gyula, Madarász József, Csernátony Lajos, Cséry Lajos, Kollár Antal, Szunyogh Albert, Kende Kanut, Milkovics Zsigmond, Trefort Ágoston, Degró Alajos, Lászlóffy An­tal, Tisza Kálmán, Högyószi Gyula, Dietrich Ignácz, Buday Sándor, Szathmáry Károly, Henszlmann Imre, \Krascsenics Ferencz, Pejacsovich László gf., Philippovits Simon, Vukovits István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom