Képviselőházi irományok, 1861. I. Kötet • 1-57. sz.

Irományszámok - 1861-11. Ideiglenes törvénykezési szabályok

11-dik szám. //• Ideiglenes törvénykezési szabályok, JLLogy a hazai törvények, a közhitel megrendítése, a magán-jogviszonyok sérelme s a törvénykezés fennakadása nélkül, ismét életbeléphessenek s egyúttal a kor igényei­nek s az átalakult viszonyok szükségeinek is megfeleljenek: addig is, a míg az alkotmányos törvényhozás a codificatio rendszeres müvét befejezhetné , az országbirói tanáeskoz­mány által megállapított és a hazai bíróságok részére az átmeneti időszakban sinormértékül szolgálandó következő ideiglenes intézkedések hozatnak javaslatba. I. POLGÁRI MAGÁNJOG. A) ANYAGI RÉSZ. 1. §. A magyar polgári anyagi magán-törvények vissza­állíttatnak, de a közhitel, a jogfolytonosság és a helyzet szükségei által igényelt következő pótlásokkal. Öröklési rend. M­Az ősiség tárgyában 1852-iki november 29-én kibo­csátott pátens mindazon rendeletei, melyek az öröklésre vonatkoznak, megszüntetvén, ezek helyébe a magyar örök­lési elvekkel megegyező, mindazonáltal az ősiség eltörlé­séről szóló 1848-iki 15-ik törvényczikkhez idomított alábbi szabályok léptetnek életbe. 3. §. A királyi adományos és nem-adományos, a fi és leány­ági javak, és az ezekből származható jogviszonyok közti különbség, ugy a leányi negyed- és liajadoni jog, mint a fiágiság kifolyása, az 1848:15-ik törvényczikk szellemében megszűntéknek tekintendők. A hitbizottmányi intézvény azonban, a vele kapcso­latos hajadoni joggal együtt, érintetlenül hagyatik. 4- §• A javakra nézve élők közt tett szerződéseket az örö­kösök a javak természetéből vont keresettel meg nem tá­madhatják ugyan, de tékozlás eseteiben az egyenes leszár­mazó örökösök, ezek nem létében pedig az életben levő szülők, törvényes osztályrészüket (legitima) zárlat által biztosíthatják. Az ajándékozási jog szintén a leszármazó egyenes örökösök, és ha ezek nem volnának, az életben levő szülök törvényes osztályrésze által van korlátolva. A végrendelet külső kellékei. 5. §. A végrendelet és fiókvógrendelet külső kellékei te­kintetében a magyar törvényben, statútumokban s törvé­1

Next

/
Oldalképek
Tartalom