Felsőházi napló, 1939. IV. kötet • 1943. április 13. - 1944. november 8.

Ülésnapok - 1939-83

Az országgyűlés felsőházának 83. ülése 1943. évi április hó 13-án, kedden, báró Perényi Zsigmond elnöklete alatt. í.l. liU's U&téddik délelőtt It óra .9 percha i.) (AÏ eluöki széket báró Perényi' Zsigmond foglalja el.) Kínok: Az ittast megnyitom. A mai ülés jegyzőkönyvének vezetésére Agorasztó Tivadar, a felszólalók jegyzésére pedig Bitó Zoltán jegyző arakat kérem fel. Tisztelt Felsőház! Az üílés első tárgya az országgyűlés V. ülésszakának megnyitására vonatkozó ós a képviselőháztól újból átérk<­zett kormányzói kézirat kihirdetése. Kérem a jegyző urat, hogy a régi szokás­bak megfelelően a kormányzói kéziratot fel­olvasni szíveskedjék. Biró Zoltán Jegyző (felolvassa a kormány­xói kéziratot, amelyet a felsőház tagjai úllvn hallgatnak meg): »Magyarország Országgyűlésének kor­mányzói üdvözletemet! Tisztelt Országgyűlés! A m. kir. miniszterelnök előterjesztésére a/ általain 1939. évi június hó 10-ére összehívott ás ugyant' hó 14. napján megnyitott országg.v G­lés IV. ülésszakát ezennel berekesztem és egy* SZferwmind az V. ülésszakot 1943. évi április hó i«'». napjára összehívottnafc nyilvánítom. Kelt Budapestem, 1943. évi április 12. nap­ján. Horthy s. k. Jíálilay M iklós s. k « Elnök: A kihirdetett kormányzói kézirat alapján az országgyűlés V. ülésszakát ezennel megnyitottalak nyilvánítom. A kormányzói kézirat megőrzés végett az Országos Levéltárban fog elhelyeztetni. FELSŐHÁZI NAPLÓ tV. Bemutatom a miniszterelnök úr átiratát. amelyben közli, hogy a Kormányzó Ür ö Fő­méltósága folyó évi március hó 29-én kelt leg­felsőbb elhatározásával Varga József ni. kii. titkos tanácsos, a ui. kir. kereskedelem- és köz­lekedésügyi minisztérium vezetésével is meg­bízott ni. kir. iparügyi minisztert ezen állá­sai alól saját kérelmére felmentette és Bor­nemisza Géza m. kir. titkos tanácsos, nyugal­mazott iparügyi minisztert, "az [pari Mun­kaszervező Intézet elnökét iparügyi minta­térré, dr. Zsindely Ferenc miniszterelnökségi államtitkár, országgyűlési képviselőt pedig kereskedelem < ; s közlekedésügyi miniestç kiiu'Vfzti'. Tudomásul szolgál. T. Felsőház! A törvényhozói összeférhetet­lenség tárgyalására 1941. évi ji'ilius hó 19-én kikükiött különbizottság elnöke kívánságára bejelentem, hogy a bizottság a/ elébe terjesz­vtt tervezetet beható lergyaTasok alá vette és a bizottsági javaslatot, kidolgozta. A bizottság 1942. évi június hó 9-én tartott ülésében azon álláspontjának adott, kifejezést, hogy az ügy érdekében állónak tartja, hogy a képviaedő­házi bizottság szövegező albizottsága és a felsőházi bizottságnak evégből 2 taggajl ki­izített szövegező albizottsága kialakult elvi álláspontjukat közös értekezleten vitas­sák meg. A két Ház bizottságai érintkezésének köz­elítésére Anüal István miniszter urat kérte fél, aki ezen megbízást elvállalta. Eaen hatá­rozatja aliapján a kezdeményezés a kormány feladatát képezvén, a bizottság a további tár* 1 'faifly»» : AU országgyűlés V. iiMssz»k»r. mrgnyii.ó kormányzói kézirat újból való klhirdet&e. Etaűkj eiffterfrtxtések. A felsőház háznagyának és nyolc jiígvzó'jónek megvulasztá bizottsági, bírósági és országos tol« tanácsi tagok megválasztása. — A legfőbb fegyelmi bíróság kilenc tagjának kisorsolás« és két új tagjnnak eskü­tétel«. Xz ülés jegyzoltdnyvéniík hitel«

Next

/
Oldalképek
Tartalom