Felsőházi napló, 1939. I. kötet • 1939. június 13. - 1940. október 17.

Ülésnapok - 1939-33

450 Tárgymutató. Mérnökök utánpótlása tárgyában Biró Zoltán napirend előtti felszólalása, 25. Miniszteri megbízott jelenléte a felsőház ülésén. S., !.{., IS., 21., 23., 24. Molitorisz Károly kinevezése a Felsőház tagjává élethossziglan. 33. .Munkács megyei városhoz pénzügyi ellenőr ki­küldetése. (Írom. 59.) 20. Művészeti kamarák felállításáról és szervezetük megállapításáról, (írom. 1,17.) 24. Hozzászóltak: Yoinich (le/a 318 llómaii Báliul 319. Napirend előtti felszólalások: (1. ;i felsőházi tagok ellen a képviselőházban történi támadások tárgyában, Pálffy Géza gr. felszólalása). 9. d. Szlovákiában történő visszásságokról S:iillö Qéza felszólalása). 22. — (I. Köztiszt viselők anyagi helyzete és a bevonult kisiparosok és mezőgazdnsági munkások családtagjai mik segélyeiébe tárgyában Szluha Aladár felszóla­lásit). 24. Naplóhitelesitő bizottság ellenőrző sorrendje: 4.. 8., íh, 11., 13., 20., 23., 24., 2«., 29. Nemes Albert fir. elhányta (elnöki megemlékezés, 238.) 20. — ÖSV egy ének köszönete a kifejezésre jut­tatott részvétért. 21. Nemibetegségek elleni védekezésről (1. giiinőkór (és «') nemi betegségek, stl>.). 20. Nemzetközi egyezmények és szerződését,-: Ankarában 193&. év június hó 18. napján kelt ma­gyar—török konzuli egyezmlény becikkelyezéséről. (írom. 113.) 23. Ankarában 1938. évi november hó 2-án kelt ma­gyar— irak­; barátsági szerződé* becikkelyezéséről. (írom. 112.) 23. Budapesten 1940. évi március bé 18. napján a szel­lemi és kulturális együttműködés tárgyában kelt magyar- nmet pótegyezmény becikkelyezése. (Trom. 120.) 23. Bukarestben 1937. évi október hó 28. napján adó­ügyekben a behajtásra is kiterjedő hatósági segély tárgyában kelt magyar—román egyezmény becikke­lyezése, (írom. 119.) 23. Bukarestben 1937. évi október hó 28. napján az ogyenesadók tekintetében a kettős adóztatások elbán tása tárgyában kelt magyar—román egyezmény be cikkolyezése. (írom. 117.) 23. Bukarestben 1932. évi június hó 10. napján az örö­kösödési illetékek tekintetében a kettős adóztatás el hárítás.i tárgyában kelt, magyar román egyezmény becikkelyezése. (írom. 118.) 23. Egyenesadói; kettőé adóztatásának elhárítása tár gyában Hágában 1988 november hó 15. napján kelt magyar—holland egyezmény becikkelyezéséről (írom. 121.) 21. Filmügyekre vonatkozó kérdések szabályozása targyialKunt Budapesten 1938. évi január hó 28. nap ján kelt magyar-német egyezmény becikkelyezéséről (írom. 50.) 18. Gozsdu-alapítványt érdeklő ügyek végleges ren­dezése tárgyában Bukarestben 1937. évi oíktóber hó 27. napján kelt magyar-román megállapodás beciikkclye­; éséröl ( Írom. 09.) 20. A Budapesten 1938. évi november hó 15. napján kelt magyar-japán barátsági és szellemi együtt­működési egyezmény becikkelyezéséről (írom. 16.) 8. Thökölianum és az Angelineum alapítványok valamint a »Julián« egyesület iskoláit érdeklő ügyek végleges rendezése tárgyában Budapesten, 1939 július hó 28. nlapjáu kielt magyar-jugoszláv egyezméíny be­eiikkelye.-iése (írom. 116.) 23. TeJieránban 1937. évi december hó 18. napján kelt magyar-iráni barátsági ós választott bírósági szer­ződés becikkelyezéséről (írom 115.) 23. Yeniköryben 1934. évi augusztus hó 25-én kelt magyar-afgán barátsági szerződés becikkelyezéséről (írom. 114.) 23. Német birodalmi gyűlés üdvözlése a nyugati harc­téren kivívott dicsőséges győzelem alkalmából. 24. Nyolcosztályos népiskoláról (1. Iskolázási kötele­zettségről). 24. Országgyűlés (1939. évi június bó 10. napjára egybehívott) megnyitása; minisztereinők átirata (tor­elnöki ikijelenlés 1, 2.) 1. — Kormányzói lye.széd ,szö<­veglének kinyoimatása és szétosztása, (teljes szövegét 1. Irranányoik Kötetében) 2. Országgyűlési képviselők választásáról a Magyar Szénit. Koronához visszacsatolt felvidéki területeken és a Magyar Szient Koronához visszatért, kárpátaljai teriilot.cn (írom. 51.) 18. Hozzászóltak Szilagyi Lajos 228. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc 229. Országház egységes kezelése és fenntartása tár­gyában a képviselőház elnökének átirata 13. Országház helyiségeinek megosztására és hasz­nálatára a két ház elnökei között létrejött meg­állapodásról felvett jegyzőkönyv 20. Országos S ép- és Családvédelmi Alapról (Trom. 119.) 26, 27. Hozzászóltak: andrássy Mihály gr. 391. Kállay Miklós 368. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc 394. vitéz Meskó Zoltán 391. Papp Kálmán (előadói 364. Schandl Károly 37."). Balogh Jenő 367, Heekenherger Konrád 373 . Soopfner Guido 885. .fókay-Thász Miklós 381. Jécan Miklós 387. Ottlik György kinevezése a felsőház tagjává élethossziglan 20. örökösödési illetékek tekint elében a tottős adóz­tatás elhárítása céljából Prágában 1936. évi októ­bör hó 16. napján kelt, magyar-cs?hszlovák egyez­mény becikkelyezéséről szóló törvény visszaküldése tárgyában kormányzói kézirat (írom. TT.) 13. I'ées szál). !;ir. város felirata a m. kir. Erzsébet tudományegyetem teljes egészében való fenntartása tárgyában 31. Petényi Zsigmond hr. kinevezése a kárpátaljai területre kormányzói biztossá 8. — Felmentése a kárpátaljai terület kormányzói biztosi állása alól 29. Perényi Ödön br. ny. főterembiztos elhaláilozása s emlékének jegyzőkönyvi megörökítése 21.

Next

/
Oldalképek
Tartalom