Felsőházi napló, 1927. V. kötet • 1929. december 10. - 1930. július 10.

Ülésnapok - 1927-77

Az országgyűlés felsőházának 77. ülése 1930. évi május hó 14-én, szerdán, Báró Wlassics Gyula elnöklete alatt. Tárgyai: Elnöki előterjesztések. — Budapest székesfőváros közigazgatásáról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása. Felszólaltak: a 26. §-nál : Pap József, Scitovszky Béla belügyminiszter; a 29. §-nál: Szigeti János ; a 31. §-nál : Joanovich Pál és Scitovszky Béla belügyminiszter ; a 39. §-nál : Szigeti János ós Scitovszky Béla belügyminiszter; a 49. §-nál: Szigeti János, Scitovszky Béla belügyminiszter és Vass József népjóléti és munkaügyi miniszter; az 57. §-nál: Szigeti János; az 58. §-nál: Zelenka Lajos és Scitovszky Béla belügyminiszter; a 87. §-nál : Glücksthal Samu; a 91. §-nál : Szigeti János és Scitovszky Béla belügyminiszter. — A bűntettesek kiadása ós a bírósági bűnügyi jogsegély tárgyában 1928. évi február hó 22-ón Belgrádban kelt magyar—jugoszláv Egyezmény ós a hozzá­tartozó Aláírási Jegyzőkönyv becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat. — A polgári jogsegély és a magánjog körébe tartozó egyes kérdésekre vonatkozólag 1929. évi november hó 11-én Belgrádban kelt magyar—jugoszláv Egyezmény és a hozzátartozó Aláírási Jegyzőkönyv becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat. — A kiadatási és a bűnügyi jogsegély tárgyában 1929. évi május hó á-én Rigában kelt magyar—lett Egyezmény és a hozzátartozó Aláírási Jegyzőkönyv becikkelyezéséről szóló törvény­javaslat. — Londonban 1929. évi június hó 28-án kelt «Egyetemes Postaszerződés> becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat. — Az 1928. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a legkisebb munkabérek megállapítására vonatkozó eljárások tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat. — A m. kir. kereskedelem­ügyi miniszter jelentése a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 19 k8. évi XI. Egyetemes Értekezletén a legkisebb munkabérek megállapítására vonatkozó eljárások tárgyában elfogadott ajánlásról. — Arn. kir. kereskedelemügyi minisztor jelentése az Országos Útfejlesztósi alap 1927/28. ós 1928/29. évi kezeléséről. * térve — sorainkban foglalt helyet. Az igazság­szolgáltatás terén mint a magyar bírói karnak egyik kiváló értéke, három és fél évtizeden ke­resztül működött s a kúriai bírói rangig emel­kedett. Kora fiatalságától kezdve bensőséges kapcsolatban állott vármegyéjének közéletével, melyben igen tekintélyes és előkelő szerepet töltött be. Nemes emlékének mai ülésünk jegyzőköny­vében való megörökítését tisztelettel indítvá­nyozom. Méltóztatik-e indítványomat elfogadni? (Igen!) Ha igen, kimondom, hogy a Felsőház Me­gyery Géza emlékének jegyzőkönyvi megörökí­tésére vonatkozó indítványomat elfogadta. Ezzel kapcsolatban jelentem, hogy a halál­eset alkalmából az elhunyt családjához rész­vétiratot intéztem, ravatalára a Felsőház ko­szorújának elhelyezéséről és temetésén a Felső­ház képviseletéről pedig gondoskodni fogok. Méltóztatnak bejelentéseimet tudomásul venni? (Igen!) Ha igen, kimondom, hogy a Felsőház beje­lentéseimet tudomásul vette. Bemutatom báró Bottlik István igazolt felsőházi tag levelét, amelyben bejelenti, hogy felsőházi tagságát tartja meg és a mezőkövesdi választókerület képviseletéről lemondott. Kér­dem a t. Felsőházat, méltóztatik-e bejelentése­met tudomásul venni? (Igen!) A Felsőház a be jelentést tudomásul veszi. 27 A kormány részéről jelen vannak : Vass József, Scitovszky Ééla T Zsitvay Tibor. (Az ülés kezdődik délelőtt 10 óra 15 perekor.) (Az elnöki széket báró Wlassics Gyula foglalja el.) Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés jegyzőkönyvének vezetésére fel­kérem Bezerédj István jegyző urat, a felszó­lalók jegyzésére pedig Latinovits Endre jegyző urat. Tisztelt Felsőház! Fájdalmas veszteségről kell jelentést tennem, mely bennünket Megyery Gézának, Szabolcs vármegye felsőházi kikül­döttjének elhunytával ért. Néhány nappal ezelőtt bekövetkezett, látszó­lag szerencsés kimenetelű balesete után mind­nyájunk élénk érdeklődésétől kísért egészségi állapota már-már az örvendetes javulás útján haladt előre, érthető tehát, hogy annál megdöb­bentőbben hatott jobblétre szenderülésének híre. A mindannyiunk előtt őszinte nagyrabecsü­lésnek és tiszteletnek örvendő tagtársunk ha­lála egy, a magas kort meghazudtoló an tevé­keny életnek megszakadását jelenti. A Felsőház törvényhozói munkájának egyik 'buzgó és lelkes résztvevője volt, ki legutóbb még a szőnyegen fekvő törvényjavaslat bizottsági tárgyalása al­kalmával — hosszabb külföldi útjáról vissza­£EI.SÖHÁZI NAPLÓ. V.

Next

/
Oldalképek
Tartalom