Főredniházi napló, 1910. III. kötet • 1913. május 5–1914. április 21.

Ülésnapok - 1910-52

138 A FŐRENDIHÁZ 1,11. ÜLÉSE. Következik a főrendiház 1914/5. évi költ­ségvetési előirányzatának részletes tárgyalása. Kérem annak részleteiben való felolvasását. Radvánszky Albert b. jegyző (olvassa a fő­rendiház 191415. évi költs égy etésének részleteit). Elnök: Kérdem a méltóságos főrendeket, méltóztatnak-e a főrendiház 1914/15. évi költség­vetését részleteiben is elfogadni ? (Elfogadjuk !) Ha nincs észrevétel, kimondom, hogy a méltóságos főrendek a főrendiház 1914/15. évi költség­előirányzatát a gazdasági bizottság által elő­terjesztett szerkezetben állapítják meg és fel­hatalmazzák az elnökséget, hogy az utalványo­zásokat ebben a keretben eszközölje. Egyben megadják a személyi járandóságok — a Családi pótlékok alrovatot kivéve — és a dologi kiadá­sok közt a szokásos átruházási jogot, felhatal­mazzák továbbá az elnököt, hogy Murányi József főrendiházi irodaigazgatót, irodafőigazga­tóvá, Perényi Ödön báró terembiztost pedig főterembiztossá nevezhesse ki eddigi fizetési osz­tályuk és illetményeik érintetlenül hagyása mellett. Felkérem most a méltóságos főrendeket a Horvát-Szlavonországgal megujitandó pénzügyi j egyezmény előkészítésére kiküldendő országos bizottság négy rendes tagjának megválasztására. Kérem a méltóságos főrendeket, hogy szavazati lapjaikat az erre szolgáló urnába ' elhelyezni méltóztassanak. (Megtörténik.) Kivan még valaki szavazni? (Nem!) Ha nem kivan senki sem szavazni, a szavazást be­zárom és felkérem Széchényi Bertalan gróf elnöktársamat, szíveskedjék a jegyző urakkal a szavazatokat megszámlálni és a szavazás ered­ményéről jelentést tenni. Amíg ez megtörténik, az ülést felfüggesztem. • (Szünet után.) Elnök: Méltóságos főrendek! Az ülést új­ból megnyitom. A szavazás eredménye a követ­kező : Megválasztattak a Magyarország és Hor­vát-Szlavon-Dalmátországok között kötendő j)énz­ügyi egyezmény előkészítésére hivatott regnieo­laris küldöttség tagjaiul Popovics Sándor dr., Roszner Ervin báró, Szmrecsányi Lajos dr. egri érsek és Zselénszky Róbert gróf. Ezt a válasz­tás eredményeként kijelentem. A választás eredménye a képviselőházzal, a horvát országgyűléssel, a m. kir. ministerelnök­kel és pénzügyministerrel, valamint a házszabá­lyok 24. §-a értelmében a megválasztott főren­dekkel közöltetni fog. Méltóságos főrendek! A mára kitűzött napirendet elvégezvén, hátramarad még a jegyző­könyv hitelesítése. Mielőtt jegyzőkönyvünket fel­olvasni kérném, kérdést intézek a méltóságos főrendekhez, hogy a mai ülésre kitűzött napi­rend folytatásával holnap délelőtt 11 órakor méltóztatnak-e tovább foglalkozni ? (Igen!) Ezt tehát méltóztatnak elhatározni és így kijelentem, hogy legközelebbi ülésünket holnap délelőtt 11 órakor tartjuk és folytatjuk a mai napirend tárgyalását. Kérem a jegyző urat, szíveskedjék a mai ülés jegyzőkönyvét felolvasni. Radvánszky Albert b. (olvassa az 1.914 feb­ruár 26-án tartott ülés jegyzökönyvét). Enök: Kérdem, van-e észrevétel a felolvasott jegyzőkönyv ellen ? Észrevétel nem tétetvén, a jegyzőkönyvet hitelesítettnek jelentem ki s az ülést bezárom. (Az ülés végződik délutáni 7 óra 30 perczkor.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom