Főrendiházi napló, 1901. III. kötet • 1904. május 7–1905. január 3.

Ülésnapok - 1901-31

2 A főrendiház XXXI. üláae. Ha nem, úgy a szavazást befejezett­nek nyilvánítom ós a szavazás ered­ményének megállapítása czéljából az ülést pár perezre felfüggesztem. (Szünet után.) Elnök: Méltóságos főrendek! Az ülést újból megnyitom és jelentem, hogy beadatott 47 szavazat. Ezen 47 szavazattal jegyzőkké meg választat­tak: Almásy Imre gróf, Dégenfeld­Schomburg Pál gróf, Esterházy János gróf, Gáll József, B/udnyánszliy József báró, Széchényi Bertalan gróf és Vigyázó Ferencz gróf; 46 szavazattal jegyzővé választatott Latinovits János. Háznagygyá egyhangúlag Nyáry Jenő báró választatott meg. A választás ezen eredményéről az illető megválasztottak, továbbá a miniszterelnök úr és a képviselőház értesíttetni fognak. Az ekkópen meg­ejtett választás után a házat meg­alakultnak jelentem ki. Méltóságos főrendek! Jókai Mór, a nagy költő és iró, a nemes lelkü­letű ember, a kiváló hazafi, a magyar közéletnek és a főrendiháznál? is egyik tündöklő disze, tegnapelőtt, folyó hó 5-én befejezte babérkoszo­ruzott életét. Mély bánat fogja el keblünket e haláleset folytán, a mely nagy gyászt terjeszt nemcsak hazánk­ban, de hazánk határain messze túl is, a rneddig a boldogult irodalmi dicsőségének hire eljutott. Fájdal­munknak és részvétünknek illő ki­fejezést adhatunk mai jegyzőköny­vünkben, de ezenkívül bizonyára ke­gyelettel meg fogjuk őrizni az ő emlékét szivünkben is. Indítványo­zom, hogy a méltóságos főrendek legmélyebb részvétüknek a mai ülés jegyzőkönyvében kifejezést adjanak s egyúttal határozzák el azt, hogy a boldogultnak ravatalára a méltóságos főrendek nevében koszorú helyeztes­sék. (Átalános helyeslés) Jelentem to­vábbá, hogy az eddigi megállapodá sok szerint Jókai Mór temetése folyó hó 9-én délután 3 órakor fog a Nem­zeti Múzeumból megtörténni. Felké­rem a méltóságos főrendeket, hogy fájdalmuknak és rósz vétőknek kifeje­zése czéljából a végtisztesség meg­adása alkalmával mennél számosab­banjelenjenek meg Ha a méltóságos főrendek ehhez hozzájárulnak, úgy ez a jegyzőkönyvbe fog foglaltatni. (Átalános helyeslés.) Felfog olvastatni a miniszterelnök úrtól törvények szentesítése tárgyá­ban beérkezett többrendbeli átirat. Rudnyánszky József b. jegyző (olvassa a miniszterelnöknek az ujoucz­mennyiség megállapításáról, valamint az 1903. évi költségvetésről szóló törvények megtörtént szentesítéséről és kihirdetéséről szóló átiratait). Elnök: Méltóztatnak tudomásul venni. Fel fog olvastatni a miniszter­elnöknek a közösügyek tárgyalására kiküldendő országos bizottság egybe ­hi vasáról szóló átirata. Latinovits János jegyző (olvassa a miniszterelnök erre vonatkozó átiratát, valamint az ahhoz csatolt legfelsőbb királyi kéziratot). Elnök: A méltóságos főrendek tudomásul veszik a miniszterelnök imént felolvasott átiratát ós azt hi­szem, annak alapján elhatározzák, hogy a közösügyek tárgyalására ki­küldendő bizottság 1 agjait a magok részéről még a mai ülés folyamán megválasztják. (Helyeslés ) Latinovits János jegyző (olvassa a bélügyminiszter átiratát a Schönborn­Buchheim Frigyes Károly gróf részére szóló legfelsőbb királyi meghívólevél kiesz­közlése iránt). Elnök: Az igazoló állandó bizott­ságnak ki fog adatni jelentéstétel végett. Latinovits János jegyző (olvassa a vallás és közoktatásügyi miniszter át­iratát, Badnay Farkas felszentelt püspök­nek beszterezebányai püspökké való - kine­vezése tárgyában). Elnök: Tudomásul vétetvén, az

Next

/
Oldalképek
Tartalom