Főrendiházi napló, 1865. I. kötet • 1865. december 14–1868. deczember 9.

Ülésnapok - 1865-6

22 VI. OKSZÁGOS ÜLÉS. a többség nem fogja ellenzeni, hogy egyenkint történjék a szavazás. Egyébiránt más esetekre kí­vántam megjegyezni, hogy a házszabályai e rész­ben világosak. Mikes János gr.: Bátor vagyok a házsza­bályok ide vonatkozó részét felolvasni. A 37-ik §. igy szól: „Egész törvényjavaslat elfogadása iránt, névsor szerinti felszólítás mellett, fenszóval; más esetekben felállás által nyilatkozik a ház; először a pártolók, azután az ellenzők állanak föl. Kétség esetében a kisérlet ismételtetik, és ha ekkor sem világos a többség, ugy mindannyiszor, midőn azt legalább is 10 tag kívánja, névszerinti felszólitás mellett történik a szavazás." Wenckheim Béla b.: Én nem ellenzem a névszerinti szavazást. Most ugyan nem törvényja­vaslatról van szó, — hanem más kérdésről; de tiz tagnál több van, ki névszerinti szavazást kivan. Szécsen Antal gr.: Méltóztassanak megen­gedni azon megjegyzést, hogy a felolvasott szakasz szerint csak akkor következik a névszerinti szavazás, midőn egyszeri felállás után nem világos a több­ség", és tiz tag kivánja, hogy név szerint történjék a szavazás. Midőn tehát én csekély szavazatommal az indítványhoz járulok, hogy a szavazás név sze­rint történjék, ezt nem azért teszem, mert a szabály ezen rendeletét ez esetben alkalmazhatónak talá­lom, hanem, mert, mint elnök ő nagyméltósága megjegyezte, a m. felső tábla tagjai e tekintetben megnyugvást találnak, méltányosság tekintetéből tehát ezen kivánatnak hely adandó. (Helyeslés.) Elnök: E szerint ki levén tűzve a kérdés, a kik Eestetics György gr. indítványát pártolják: igennel, a kik nem pártolják: nemmel fognak sza­vazni. A névsorozatot Károlyi Gyula gr. fogja fel­olvasni, a szavazókat pedig Szlávy József Bihar­megye főispánja és ifj. Vay Miklós b. fogják je­gyezni. Károlyi Gyula gr. jegyző (egyenkint föl­hívja a főrendi tagokat. Igennel szavaznak: Scitovszky János herczeg­pritnás, Bariakovics Béla, Lonovics József érsekek, Ranolder János, Szaniszló Ferencz, Szenczy Ferencz, Dobra Sándor, Simor János, Peitler Antal, Bonnaz Sándor, Pap-Szilágyi József, Lévay Sándor, Forgách Ágoston gr., Lipjthay András, Biró László püspökök, Kruesz Krizoszthom főapát, Répássy József főapát ; Masirievics Sámuel patriércha-érsek, Ivacskovics Pro­kop, Stojkovics Arzén, Nákó Antal g. n. e. pnispöpök; Majláth Antal gr., Gziráky János gr. zászlós urak; Pópa György, Pongrácz Ferencz gr., id. Rudics Jó­ue f b-i tfj- Majthényi László b., Wenckheim Béla b., Szlávy József, id. Vay Miklós b., Bánhidy Albert b., Szö­gyényi László, Kuhinyi Rudolf, Balogh Kornél, Mán József, Zichy Henrik gr., Forgách Antal gr., Ocskay Rudolf Jankovics László, Murányi Ignácz, Sztankovanszky Imre, Barkóczy Ferencz b., Mednyánsz­ky Dénes b., Révay Simon b., Nehrebeczky Sándor, Fiáth Ferencz b., Festetics György gr., Radvánszky Antal főispánok; Bánfy Miklós, id. Batthyányi László, ifj .Batthyányi László, Berchtold László, Bissinqen Nán­dor, Bolza AntaljBolza József,Bolza Péter, Ghotek Rezső, Desseicffy Egyed. Dessewffy Gyula, Dessewffy Károly, Erdödy Sándor, Eszterházy Miklós, Eszterházy Pál, Festetics, Béla, Festetics Géza, Festetics Gyula, Feste­tics Leo, Festetics Tasziló, Forgách Jenő, Forgách Károly, Györy László, Hadik Gusztáv, Hunyady József, Hunyady László, Károlyi István, Lazanszky Sándor, Majláth József Migazzi Vilmos, Nákó Kál­mán, Pálffy Pál, Pálffy Rudolf, Pallavicini Alfonz, Pallavicini Roger, Pejacsevich Gábor, Pongrácz Adolf, Sándor Mór, Serényi László, Szapáry Antal, Szapáry Béla, Szapáry István, Szécsen Antal, Széche­nyi Dénes, Széchenyi Ferencz, Széchenyi Gyula, Szé­chenyi Káinián, Széchenyi Pál, Schmidegg János, Schmidegg Ferencz, Szirmay Ferencz, Sztáray Antal, Török Bálint, Waldstein János, Wenckheim Rudolf, id. Zichy Edmund, ifj. Zichy Edmund, Zichy Nep. János, Zichy Manó, Zichy Ottó, Zichy Pál, Zichy Sándor grófok; Ambrózy Béla, Ambrózy György, Amb­rózy Gyula, Apor Géza, Apor Sándor Barkóczy Zsigmond, Fischer Lajos, Gerliczy Vincze, Luzsénszky József, Mesznil Vidor, Nyáry Gyula, Nyáry Jenő, Orczy György, Orczy László, Prónay Gábor, Redl Gyida, Sennyey Viktor, Vay Alajos, ifj. Vay Miklós, Wenckheim László, Wenckheim Viktor, Horváth József bárók; Radnótfai Nagy Sámuel. Nemmel szavaztak: Károlyi György gr. koro­naőr; Tomcsányi József, Karácsonyi László, Ló­nyay Albert föispjánok; Andrássy Aladár, Andrássy Manó, Batthyány Zsigmond, Beleznay Árpád, Beth­len Ferencz, Bolza István, Csáky Béla, Degenfeld Béla, Erdödy István, Eszterházy Géza, Eszterházy László, Festetics Alfonz, Gyiday Lajos, Haller Sán­dor, Hunyady Vilmos, Hugonay Kálmán, Károlyi Gyida, Komis Ádám, Mikes János, Nemes Ábrahám, Pálffy József, Pejachevich Márk, Pongrácz Ede, Rá­day Pál, Szapáry Imre, Szapáry Iván, Széchenyi Ödön, ifj. Teleki Domokos, Teleki Sándor, Vay László, Wenckheim József, Zichy Károly, Zichy Paidcá Fe­rencz, Zichy Rudolf grófok; Bézsán János, Duka Péter, Eötvös Dénes, Gerliczy Bódog, Orczy Andor, Podmaniczky Géza, Podmaniczky Levente, Podmanicz­ky László, Rédl Béla, Reviczky Géza, Reviczky József Splényi Henrik, Splényi Ödön, Vécsey Gyida, Vécsey Sándor bárók. A szavazatok megszámlálása végett az ülés fel­függesztetett. Elnök (a szavazatok összeszámlálása után) : Van szerencsém a szavazás eredményét jelenteni. Fes­tetics gr. indítványa mellett szavazott 136, ellene 53, ennélfogva az inditvány elfogadtatott. Azt hí-

Next

/
Oldalképek
Tartalom