Felsőházi irományok, 1935. IX. kötet • 367-414., VI-XV. sz.

Irományszámok - 1935-413

326 413. szám. 413. szám. A felsőház igazoló bizottságának jelentése az igazolt felsőházi tagok névjegyzékének újabb kiigazítása tárgyában. Tisztelt Felsőház ! Az igazoló bizottság foglalkozván a hozzáutalt ügyekkel, tudomásul vette, hogy a Győr, Mosón és Pozsony k. e. e. vármegyék részéről megválasztott Szon­tagh Jenő felsőházi tag 1939. évi március hó 21-én elhalálozott, továbbá, hogy az örökösjogú főrendi családok részéről megválasztott gr. Károlyi Gyula felsőházi tagnak tagsági joga lemondás folytán az 1926 : XXII. t.-c. 27. §-a 1. bekezdésének 3. pontja értelmében megszűnt. Ezért az igazoló bizottság javasolja a t. Felsőház­nak, hogy Szontagh Jenő és gr. Károlyi Gyula az igazolt felsőházi tagok névjegyzéké­ből töröltessenek. Megvizsgálta ezután a bizottság az 1939 : II. t.-c. 225. §-a alapján felsőházi tagsági jogot nyert Werth Henrik felsőházi tagnak, a vezérkar főnökének, a Wer­ner Adolf helyébe lépő Endrédy Vendel zirci apát, felsőházi tagnak és a Rótt Nándor helyébe lépő Tóth Tihamér veszprémi megyéspüspök, felsőházi tagnak meghívóleveleit, valamint a Végh Endre helyére Fejér vármegye képviseletében behívott Szluha Aladár felsőházi tagnak, a Szontagh Jenő helyére Győr, Mosón és Pozsony k. e. e. vármegyék képviseletében behívott vitéz Bittera Miklós felsőházi tagnak és a szegedi m. kir. Ferenc József Tudományegyetem részéről a Berecz János helyére megválasztott Szent-Györgyi Albert felsőházi tagnak megbízóleveleit és megállapította, hogy úgy a meghívó-, mint a megbízó­levelek a törvény által előírt időben nyújtattak be és a törvényes kellékeknek mindenben megfelelnek. Ehhez képest javasolja a bizottság, hogy Werth Henrik, Endrédy Vendel, Tóth Tihamér, Szluha Aladár, vitéz Bittera Miklós és Szent-Györgyi Albert az igazolt felsőházi tagok névjegyzékébe felvétessenek. Majd tudomásul vette az igazoló bizottság, hogy a debreceni m. kir. Tisza István Tudományegyetemen 1937. évi december hó 4-én tartott felsőházi tag- és póttag választás ellen beadott panasznak a m. kir. Közigazgatási Bíróság 1939. évi március hó 3-án tartott ülésében helyet nem adott. Ennekfolytán az igazoló bizottság megvizsgálta a debreceni m. kir. Tisza István Tudományegyetem kép­viseletében a ISTeuber Ede helyére időközben már behívott, de a választása ellen

Next

/
Oldalképek
Tartalom