Főrendiházi irományok, 1910. XVI. kötet • 751-842. sz.

VI TARTALOM. Oldal 768. szám. (XL VIII. ülés, 838. jegyző­könyvi pont.) Ministerelnök értesítése az 1913 : XXXII. t.-c. szenté- 9 sítéséről 769. szám. (XLVIII. ülés, 838. jegyző­könyvi pont.) Ministerelnök értesítése az 1913 : XXXIX, XL. és XLI. t.-cikkek szentesítéséről 10 770. szám. (XLVIII. ülés, 838. jegyző­könyvi pont.) Ministerelnök értesítése az 1913 : XLIÍ. t.-c. szentesí­téséről 10 771. szám. (XLVIII. ülés, 838. jegyző­könyvi pont.) Ministerelnök értesítése az 1913: XXXVII. t.-c. szente­sítéséről 11 772. szám. (XLVIII. ülés, 838. jegyző­könyvi pont.) Ministerelnök értesítése az 1913 :XXXV1II. t.-c. szente­sítéséről 11 773. szám. (XLVIII. ülés, 838. jegyző­könyvi pont.) Ministerelnök értesítése az 1913'íXLin. t.-c. szente­sítéséről 12 774. szám. (XLVIII. ülés, 838. jegyző­könyvi pont.) Ministerelnök értesítése az 1913 : XLIV, XLV, XLVI. és XLVII. t.-cikkek szentesíté­séről 12 775. szám. (XLVIII. ülés,' 838. jegyző­könyvi pont.) Ministerelnök értesítése az 1913 : XLVIII. t.-c. szente­sítéséről 13 776. szám. (XLVIII. ülés, 839. jegyző­könyvi pont.) Ministerelnök értesítése Beöthy László kereskedelem­ügyi ministernek ezen állásá­tól való felmentetéséről és Har­kányi János bárónak kereske­delemügyi ministerré való ki­neveztetéséro] 13 777. szám. (XLVIII. ülés, 839. jegyző­könyvi pont.) Ministerelnök értesítése Pejacsevich Tivadar grófnak horvát ministerré való kinevez­tetéséről 14 778. szám. (XLIX. ülés, 851. jegyzőkönyvi pont.) Ministerelnök értesítése Oldal az 1913 : LI. t.-c. szentesíté­séről 14 779. szám. (XLIX. ülés, 851. jegyzőkönyvi pont.) Ministerelnök értesítése az 1913 : XLIX. és L. t.-c. szentesítéséről . 15 780. szám. (XLIX. ülés, 852. jegyzőkönyvi pont.) Ministerelnök értesítése a delegáció összehívásáról ... 16 Melléklet. Legfelsőbb kéz­irat másolata 781. szám. (XLIX. ülés, 853. jegyzőkönyvi 16 pont.) Képviselőházi elnök érte­sítése, hogy Nyegre László helyébe Pál Alfréd választa­tott jegyzővé 17 782. szám. (XLIX. ülés, 853. jegyzőkönyvi pont.) Képviselőházi elnök érte­sítése, hogy gr. Tisza István és gr. Pejacsevich Tivadar helyébe Svindermann Balázs és gr. Zichy János választatott be az Erzsébet királyné szobor­bizottságba . 17 783. szám. (XLIX. ülés, 855. jegyzőkönyvi pont.) G r e g u s s Ágost emlékszobrá­nak leleplezésére meghívás . . 18 784. szám. (XLIX. ülés, 859. jegyzőkönyvi pont.; Kivonata képviselőház 1913. évi november hó ő-én tartott 470. ülésének jegyzőkönyvéből 19 I. melléklet. Törvényjavaslat a konzuli bíráskodás szabályo­zásáról szóló 1891 : XXXI. t.-c. hatályának újabb meghosszab­bítása tárgyában 20 II. melléklet. Ministeri indo­kolás 21 785. szám. (XLIX. ülés, 859. jegyzőkönyvi pont.) Kivonata képviselőház 1913. évi november hó 5-én tartott 470. ülésének jegyzőkönyvéből 23 I. melléklet. Törvényjavaslat az egységes bírói és ügyvédi vizsgáról 24 II. melléklet. Ministeri indo­kolás 25 786. szám. (XLIX. ülés, 859. jegyzőkönyvi pont.) Ki von at a képviselőház 1913. évi november hó 11-én tartott 473. ülésének jegyzőkönyvéből 44

Next

/
Oldalképek
Tartalom