Főrendiházi irományok, 1906. XIV. kötet • 594-663. sz.

Irományszámok - 1906-608

008. szám. tőnek mondotta ki és ha a tagositást kívánók birtoka a tagositandó köz­ség területének legalább egynegyed részét teszi ki. A gazdasági szak­bizottság véleménye a bíróság sza­bad mérlegelés alá tartozik. Az esetben, ha a megengedhetőség kérdésében tartott tárgyaláson az összes érde­keltek az állami és felügyelet alatt álló vagyon tulajdonosai kivételével a tagositási kérelemhez csatlakoznak, a szakbizottság és foldmivelésügyi ministerium véleményének a kérel­mezők által leendő beszerzése és az illetékes kir. törvényszékhez való be­mutatása mellőzendő. Továbbá : Indít­ványozom, hogy a II. 6. §. 3-ik be­kezdése következőleg egészíttessék ki : A gazdasági szakbizottság a fold­mivelésügyi minister által minden egyes vármegyére nézve külön-kü­lön a tagosítással érdekelt vármegye birtokosai közül az illetékes kir. tör­vényszék véleményének meghallga­tása mellett nevezendő ki 3. A II 6. §. rendelkezését a kö­vetkező módosítással illetve pótlás­sal indítványozom kiegészíteni : »A gazdasági szakbizottság véleménye a bíróság szabad mórlegelése alá tar­tozik« . Bozóky Árpád módosítása: Módo­sítás a II. czikkelyhez: 3., 4., 5., 6., 7. bekezdések teljesen maradjanak el, hanem ezek helyett jöjjenek a következők: A tagositást bármelyik birtokos kérheti és a bíróság elren­deli azt, ha előzetesen a m. kir. fold­mivelésügyi minister e czélra össze­állított szakbizottság véleménye alap­ján a tagositást a tagositandó területre nézve hasznosnak és czélszerűen ke­resztülvihetőnek mondotta ki és ha a tagositást kívánók birtoka a tago­sitandó területnek legalább felét teszi ki. A felerósz kiszámításánál az adó­kataszteri adatok irányadók. Zakariás János módositványa első részét visszavonja. Pop C. István módositványa első részét visszavonja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom