Főrendiházi irományok, 1906. VII. kötet • 353-393. sz.

Irományszámok - 1906-379

379. szám. 341 kezvén, az elnök a tanácskozást be­fejezettnek nyilvánitja és fölteszi a kérdést : elfogadja-e a Ház, fentartva a módosítások fölötti határozathoza­talt, a 12. §-t, szemben Bozóky Árpád képviselő elleninditványával, igen vagy nem? Az ezen kérdés fölött foganatosí­tott egyszerű szavazás útján a Ház à §-t elfogadja és Bozóky Árpád ellen­indítványát elveti. 2868. Ezután az elnök, szembe­állítva a §. első bekezdésének a köz­oktatásügyi ós pénzügyi bizottságok által javasolt változatlan szövegét a Bohus Károly képviselő indítványa szerint módosuló szöveggel, fölteszi a kérdést : változatlanul fogadja-e el a Ház a 12. §. első bekezdését, igen vagy nem ? A Ház az első bekezdést nem vál­tozatlanul, hanem a Bohus Károly Indítványa szerint módositott Szöveg­gel fogadja el. 2869. A tárgyalt §. második be­kezdését illetőleg fölolvastatván a gr. Bethlen István elleninditványa, föl­teszi az elnök a kérdést : »elfogadja-e a Ház a közoktatásügyi és pénzügyi bizottságok szövegezése szerint vál­tozatlanul, gróf Bethlen István ellen­inditványával szemben, igen vagy nem ?« Az ezen kérdés fölött foganatosí­tott egyszerű szavazás eredményéhez képest az elnök kijelenti, hogy a Ház a §. második bekezdését változat hi­nni fogadja el és ezzel gróf Bethlen István elleninditványát elvéti. 2870. A tárgyalt §. harmadik be­kezdését illetőleg fölteszi az elnök a kérdést : megszavazza-e a Ház az in­dítványozott módosítások fölötti ha­tározathozatalt fenntartva, a harma­dik bekezdést Damián Vazul és Blahó

Next

/
Oldalképek
Tartalom