Főrendiházi irományok, 1906. II. kötet • 113-186. sz.

Irományszámok - 1906-176

I7<). szám. 301 engedélyezéséről, illetve lekötéséről pedig, mely az illető évre megszava­zott költségvetési hitelt meghaladja, az országgyűlésnek előzetes jelentés teendő és az ily engedélyezés csak akkor tekinthető jogérvényesnek, ha az arra vonatkozó jelentést az ország­gyűlés elfogadta«, tétessék a követ­kező rendelkezés : »oly összeg engedélyezéséről, il­letve lekötéséről és oly állami része­sedésről, mely az illető évre meg­szavazott költségvetési hitelt meg­haladja, az országgyűlésnek előzetes jelentés teendő és az ily engedélyezés, lekötés, állami részesedés csak akkor tekinthető érvényesnek, ha az arra vonatkozó jelentést az országgyűlés elfogadta. Az országgyűlés elfogadása hiányában a felvett összeg vissza­fizetendő, a lekötés hatályát veszti, az állami részesedós önmagától meg­szűnik.« A 9-ik §. 3-ik bekezdéséhez In­dítvány: A 9-ik §. 3-ik bekezdése hagyassák ki. <• Kossuth Ferencz a következő módósitványt ajánlja elfogadásra : Módositás a 9. S-hoz : Az első bekezdés után teendő lenne új bekezdés gyanánt : »Az iparfejlesztés czéljaira rendel­kezésre hoc sújtott fedezet terhére a házi és kisipar is megfelelően támoguJtwndé « Pinteroviö Antal a következő ki­egészítést inditványozza : A 9. §-hoz a következő kiegészí­tést indítványozom : »A Szent István koronájának ösz­szes országai arányosan fognak része­sülni az ezen fejezet kedvezmé­nyeiben. « Indítványát visszavonta. Bozóky Árpád a következő módo­sítást ajánlja elfogadásra: Módositás a 9. §-hoz : »A harmadik bekezdés hagyassék el. E helyett egy új szakasz, 10. g. vétessék föl a következő tartalommal : »10. §. Állami kedvezmények és segélyek engedélyezése iránt kötött

Next

/
Oldalképek
Tartalom