Főrendiházi irományok, 1881. VIII. kötet • 581-628. sz.

Irományszámok - 1881-611

222 DCXI. SZÁM. 28. §. A helyi érdekű vasutakról szóló 1880: XXXI. t.-cz. 11. §-ában foglalt kedvezmények a jelenleg engedélyezett vasútra is kiterjesztetnek. Ezen §. értelmében azonban a máramarossziget-kapnikbányai államut csak oly feltétel alatt lesz felhasználható, — mely szerint az engedélyes köteleztetik, a máramarossziget-suga­tagi vonalon a vasúti forgalmat a nélkül, hogy azért bárminemű kártérítésre igényt tarthatna, mindannyiszor beszüntetni, valahányszor nagyobb hadcsapatok vonulnak át az emiitett állam­uton, vagy valahányszor azt az azon vidéken esetleg folyamatban levő hadműveletek követ­keztében a cs. és. kir. közös hadügyministerium kívánni fogja. 29. §. Ezen engedély minden okmányszerű kiadványai csak egy forintra szabott bélyeg-díj alá esnek. Budapest, 1883. február 24-én. A magyar kir. ministerium nevében: (P. H.) B. Kemény Gábor s. &., közmunka- és közlekedésügyi minister. A másolat hiteléül : Bozóky István $. k., s. h. aligazgató.

Next

/
Oldalképek
Tartalom