Főrendiházi irományok, 1881. VIII. kötet • 581-628. sz.

Irományszámok - 1881-611

204 DCXL SZÁM. TIL Melléklet a 611. számú irományhoz. Az 1880. évi XXXI. t.-ez. 1. §-a alapján és ô cs. és kir. apostoli Felségének Gö­döllőn 1882. évi deczember hó 10-én kelt legfelsőbb elhatározása alapján a piski-vajda­hunyadi helyi érdekű másodrangú vasút épitése és üzletére a következő Engedélyokmány adatik ki. 1. §. Az engedélyes m. kir. központi vasmö-igazgatóság jogot nyer egy Piskitől—Vajda­Hunyadig vezetendő másodrendű gőzmozdonyvasut építésére és üzletére. 2. §. Az engedélyes az engedélyezett pálya építésénél és üzleténél köteles jelen engedély­okmány tartalmához, továbbá azon építési és üzleti szabályokhoz szorosan alkalmazkodni, melyek a közmunka- és közlekedési m. kir, minister által az 1878. évi XX. t.-czikkel be­czikkelyezett vám- és kereskedelmi szövetség 8. §-ának utolsó bekezdése, illetőleg az 1880. évi XXXI. t.-cz. 3. §-a alapján a helyi érdekű vasutakra nézve kibocsáttatni fognak. A most emiitett szabályok kibocsátásáig azonban a jelen engedélyokmányban foglalt eltérésekkel a közmunka- és közlekedési m. kir. ministerium által 1868. évi április hó 20-án 4973. sz. alatt az országgyűlés meghatalmazásával kibocsátott ideiglenes vasutengedélyezési szabály, valamint a fennidézett vám- és kereskedelmi szövetség 8. czikkében ideiglenesen elfogadott vasúti üzletszabályzat szolgálnak zsinórmértékül. 3. §. A pálya épitése és üzleti felszerelése az engedélyes által készítendő s a kormányhoz átvizsgálás és jóváhagyás végett felterjesztendő általános és részletes tervezetek alapján fog eszközöltetni. Az engedélyes különben ugy a tervek készitésénél, mint az épités kivitelénél alkal­mazandó szerkezetet a jelen engedély s az üzlet biztonságára való tekintetek által vont korlátok közt szabadon választhatja. A kormány fentartja magának, hogy az építési terven változtatásokat tehessen, a mennyiben ilyenek a műszaki vizsgálat, vagy a jelen engedélyokmány 2. §-ában érintett ministeri rendelet 6-ik §. határozata szerint intézendő közigazgatási vonaljárás eredménye, vagy az épitép tartama alatt teljesített egyes vizsgálatok nyomán a pályaszolgálat, valamint a közforgalom érdekéből és a pálya fennállásának biztosítására, nemkülönben a törvényes batározmányok teljesítése szempontjából szükségeseknek fognak találtatni, ezek által azonban a már egyrészt az eszközlött elővizsgálat, másrészt a közigazgatási vonaljárás folytán meg­határozott pálya-nyom változást nem szenvedhet. Magától értetik egyébiránt, hogy ez által az engedélyesnek az engedélyokmányban biztosított jogai sérelmet nem szenvedhetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom