Főrendiházi irományok, 1869. II. kötet • 127-189. sz.

Irományszámok - 1869-187

CLXXXVIL SZÁM. 377 10) Ha a 2-ik pontban emiitett 9816 darab lánczhidrészvényekből némelyek az azok be­váltására 1870. évi július 1-ére rendelt határnaptól számítandó egy év alatt beváltás végett az állam­kincstári pénztárnál bemutattatni nem fognak, a 2. pontban meghatározott váltságdijat köteles a magas kincstár Pest városa tanácsánál letetemenyezni, mely városi tanács az illető összeget a pestmegyei első takarékpénztárnál elhelyezvén, az időközben jelentkező részvényesnek a neki járó összeget fel­szaporodott kamataival együtt a részvény beváltása mellett kifizeti, ha pedig azok a törvényes elévülési idő alatt sem mutattatnának be, az illető összeg kamatokkal együtt a magyar tudományos akadémia alapjának növelésére a magyar tudományos akadémiának lesz ismervény mellett átadandó. Hasonlókép a lánczhidtársulat is tartozik az eddig be nem váltott s a múlt időre vonatkozó, ugy nemkülönben a f. 1870. évi július 1-én esedékes részvény s elsőbbségi kötvényi szelvényekért járó összegeket, melyeket az illető szelvénybirtokosok a társulati ügyeknek véglegombolyitásáig be nem szedtek, Pest város tanácsának letetemenyezni a végre, hogy azokra nézve ép ugy járjon el, miként az fennebb a be nem váltott részvények tekintetében lön megállapítva. 11) A m. k. pénzügyminister a budapesti lánczhidtársulatnak ezen szerződési ügylettel Összekö­tött bélyeg- és vagyonátruházási illetékek tekintetében teljes mentességet biztosit, minek folytán azok a lánczhidtársulatot semmi részben nem fogják terhelni. 12) Mindkét szerződő fél ezen ügyletből netalán eredő peres kérdések elintézésére a pesti kir, kincstári jogügyek igazgatósága székhelyén létező illetékes és rendes bíróság Ítéletének és a polg. törv. rendtartás 3-ik czím IH. fejezetében körülirt rendes eljárásnak magukat alávetik. 13) E szerződés a budapesti lánczhidtársulatot aláíráskor azonnal, a m. k. pénzügy ministeriu­mot, illetőleg a magyar kincstárt azonban csak a törvényhozás jóváhagyása után kötelezi. Melynek erejére és hitelére jelen, mind a két fél aláírásaival erősített szerződés két egyenlő példányban kiállíttatott. Kelt Pesten, június 3-án 1870. Kerkapoly Károly s. k., pénzügyminister. Előttünk : Gondol Dániel s. k., mint tanú. Zenglein József s. k., mint tanú. Budapesti lánczhid Gr. Károlyi György s. k. Wodianer Albert s. k., igazgató. Előttünk: Schiefner Gyula s. k., mint tanú. Kórmendy Imre s. k., mint tanú. FŐKENDI IROMÁNYOK 1870. H. 48

Next

/
Oldalképek
Tartalom