Főrendiházi irományok, 1869. II. kötet • 127-189. sz.

Irományszámok - 1869-187

376 CLXXXVn. SZÁM. 2) Az 1-sÖ pontban érintett lánczhidnak és vele összekötött minden néven nevezendő' jogoknak,, szabadalmaknak, jövedelmeknek, nemkülönben a hidhoz tartozó tartozékoknak és szerelvényeknek, in­gatlanoknak és activ követelésnek váltsága, illetőleg egyenértéke fejében a m. k. pénzügyministerium a magyar államkincstár nevében kötelezi magát : a) hogy az eredetileg kibocsátott 10,000 db budapesti lánczhid-részvényékből beváltás utján megsemmisített 184 darabnak levonása után a forgalomban még meglevő sa://: alá zárt jegyzékben számszerint felsorolt 9816. azaz kilenczezernyolczszáz tizenhat darab részvényből folyó 1870. évi július 1-tŐl kezdve minden budapesti lánczhidi részvényért annak beváltás végetti bemutatása után azonnal a bemutatónak az eredeti részvény és annak 1871-iki január 1-től folyó szelvényei egyszerű átvétele mellett 690, azaz hatszáz kilenczven forintot osztrák értékben minden levonás nélkül fizetend. b) hogy a lánczhid-társulatot terhelő, s még 1.386,400, azaz egymiliió háromszáznyolczvanhat­ezer négyszáz forinttal fennálló elsőbbségi kölcsönről szóló elsőbbségi kötvényeket, melyeknek szám­szerinti jegyzéke •///. alá csatoltatik, az 1866. évimárt. 12-én 1001/F.M.sz. a. rendelettel helybenhagy ott törlési terv szerint névszerinti értékükben beváltandja. Mely kötelezettséget midőn a m. k. pénzügy­ministerium a magyar államkincstár nevében elvállalja, egyúttal kijelenti, hogy az elsőbbségi köt­vények birtokosainak a lánczhid jelenleg fennálló hidvám-árszabály által biztositott összes jövedelmeire rendelt zálogjogukat a törlés egész időtartamára kötelezőleg elfogadja s őket annak sértetlen fentartásá­val biztositja. — Végre c) hogy a lánczhidtársulatnak az 1863. nov, 23-án s illetőleg 1864. febr. 15-én létrejött per­egyességekben Buda és Pest városok irányában felvállalt kötelezettségeit egész terjedelmükben magára vállalván, ezen városok közül mindegyikének a szabadalmi idő egész tartamáig évenként 12,000 frtot, összesen 24,000 frtot, és az emiitett szabadalmi idő lejártával egyszer mindenkorra szintén külön-külön 200,000 frtot, s igy összesen 400,000 frtot, azaz négyszázezer frtot fizetend. 3) A m. k. pénzügyministerium a lánczhjd átvételével átvállalja a budapesti lánczhidtársulatot a lánczhid tekintetében terhelő mindennemű kötelezettségeit, különösen átvállalja a cs. k. katonaságnak a lánczhidoni szabad átkelését, illetőleg 1860. márcz. 26-án az akkor fennállott kormány és a lánczhid­társulat között létrejött szerződést minden abból a lánczhidtársulatra nézve kifolyó jogokkal és kötele­zettségekkel együtt. 4) A lánczhidnak a f. é. június 30-ik napjának éjféli 12 óráig eső minden jövedelmei, akár folytak be azok készpénzben, akár utóbb pénzzé teendő használati jegyekben (bolletákban), illetik a lánczhidtársulatot, mely ugyanazon ideig annak minden terheit és kiadásait viselni, valamint is a ma­gyar államkincstár által beváltandó lánczhidi részvények és elsőbbségi kötvényeknek f. é. július 1-én esedékes szelvényeit beváltani tartozik. Az ezentúl bejövő minden néven nevezendő jövedelem illeti ama gyár államkincstárt, mely ezen időtől kezdve az emiitett hidnak kiadásait és terheit viselni fogja. 5) A budai bérháznak 1870. évi július végéig járó bérjövedelme, melyet a társulat különben is már beszedett, illeti a társulatot; ezentúl pedig az államkincstárt. 6) A m. kir. pénzügyministerium beleegyez, hogy a társulati igazgatóság által jelenleg használt hivatali helyiségek felerésze a társulati ügyek végleges legombolyitása czéljából f. 1870. évi október 30-ig ingyen használtassanak. Ha azonban ezen ügyek előbb végeztetnének be, ezen esetben e helyi­ségek a szükséglet megszűnte után az állam részére tüstént átveendők lesznek. 7) A társulat hivatalnokai és szolgái iránt a m. kir. kormány lehető legnagyobb figyelem­mel leend, s ha kiknek szolgálatát a kormány igénybe venni nem kivánná, azoknak méltányos kielégíté­sét a magyar kormány átvállalja. 8) A lánczhidtársulat kötelezi magát az érintett hidat annak f. 1870-iki július 1-én bekövetke­zendő átadásáig mostani állapotában, melyről a m. kir. kormány magának kiküldöttjei által tudomást szerzett — fentartani. 9) A magyar államkincstár nevében a m. kir. pénzügyministerium a lánczhidtársulatot ezen szerződés tárgyára az abban átruházott értékek s jogokra nézve mindennemű szavatosság alól fölmenti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom