Főrendiházi irományok, 1865. I. kötet • 1-166. sz.

Irományszámok - 1865-152

370 CLII. SZÁM. • 10. §. A szerző' dés mellékletei. Jelen szerződésnek a két szerződő fél aláirásával megerősítendő mellékletei és kiegészítő részei a következők : A) magyar állam-vaspályáknak az átalányösszegekért (Pauschalsumme) kiadandó vonalakra vonatkozó feltételkönyv, és pedig : a) átalános határozatok ; b) a különféle munkálatokat illető részletes határozmányok ; B) a), b) a hatvan-miskolczi és zákány-zágrábi vonalak átnézeti térrajza 1 : 28,800 mértékben; C) a), b) ezen vonalak hosszmetszetei, a hosszakra nézve 1 : 28,800 és a magasságokra nézve 1 : 2000 mértékben ; D) egy apályatöltéseknek és bevágásoknak mindkét vonalra nézve érvényes normál-kereszt szelvény-rajzait 1 : 100 mértékben ábrázoló lap; E) a közbenső állomások normal térrajza, Gyöngyös és Maklár (Eger) állomások kivételével 01 : 100 mértékben. F) egy a es. kir. déli vasúttársaság által kidolgozott és a faszerkezetű hidak és átereszek minta-rajzait tartalmazó füzet, mely szerint a vállalkozók az előforduló hasonnemü famű tárgyakat (Objekte) felépiteni tartoznak ; G) a vállalkozók által teljesített munkálatok értékmegszabási táblázata pálya-mértföldenkint és építészeti szakok és munkanemek szerint, a kialkudott átalános összeg alapján. A szerződés és a feltételkönyv, valamint a m. k. vasutépitészeti igazgatóság által, a vállal­kozók költségén elkészitett többi másolat is, am. k. vasutépitészeti igazgatóság által fognak láttamoz­tatni, illetőleg hitelesíttetni. Kelt Budán .1868. évi január hó 18-dikán. A közmunka- és közlekedési A vállalkozók miniszter helyett M. R. Weikersheim m. p. Hol Ián Ernő s. k. A pénzügyminiszter Lónyay s. k. A m ásolat hiteléül Bozóky István s. k., közmunka- és közlekedési minisztériumi s. h: aligazgató. •

Next

/
Oldalképek
Tartalom