Főrendiházi irományok, 1865. I. kötet • 1-166. sz.

Irományszámok - 1865-94

LXXXIL SZÁM. 215 94. szám. (LXXIII. ÜLÉS, 293. JEGYZŐKÖNYVI PONT.) A képviselőház 1867-ik évi deczember hó 21-én tartott CXCVI-ik ülése jegyzökönyvének kivonata. • 1530 Napirenden lévén a magyar korona országai és őfelsége többi királyságai s országai közt kötött vám- és kereskedelmi szövetségről készitett törvényjavaslat felett a házszabályok 74-ik §-a alatt megszabott végszavazás, a törvényjavaslat felolvasása után az elnök abbeli kérdésére, a magyar ko­rona országai és ő felsége többi királyságai és országai közt kötött vám- és kereskedelmi szövetség tárgyában készitett törvényjavaslatot egészben és véglegesen elfogadja-e a ház ? A ház, a magyar korona országai és ő felsége többi királyságai és országai közt kötött vám­és kereskedelmi szövetségről szóló törvényjavaslatot végső szerkezetében átalános szótöbbséggel elfo­gadta s annak a főrendiházzal szokásos módon leendő közlésével Radich Ákos jegyzőt megbízta. Horváth Lajos s. fc jegyző. 94. számhoz Törvényjavaslat. a magyar korona országai és ő felsége többi királyságai és országai közt kötött vám- és kereskedelmi szövetségről. Miután a magyar ministerium s ő felsége többi királyságainak és országainak ministe­riuma az 1867-ik évi XII. törényvczikk 61-ik §-aszerint 1867-ik évi. szeptember hó 26-ánaz álta­lok képviselt országok közt kötendő vám- és kereskedelmi szövetség iránt, tekintettel a fenidézett tör­vény 62, 63, 64, 65 és 66-ik §§-ainak rendeletére is, a javaslatot közös egyetértéssel elkészítették, s miután a javaslat mind a magyar országgyűlés, mind ő felsége többi királyságai- és országainak tör­vényhozása által elfogadtatott : Ő császári s apostoli királyi felsége szentesítésének hozzájárultával, e vám- és kereskedelmi szövetség az ország törvényei közé igtattatik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom