Főrendiházi irományok, 1865. I. kötet • 1-166. sz.

Irományszámok - 1865-90

LXXXIX. ÉS XC. SZÁM. 207 90. szám. (iiXX. ÜLÉS, 280. JEGYZŐKÖNYVI PONT-) A képviselőház 1867-ik évi deczember hó 7.-én tartott CLXXXIII-ik ülése jegyzőkönyvének kivonata. 1452. Napirenden lévén a sanctio pragmatica folytán az 1867. XII. t. czikkben közösekül elismert államügyek költségei viselésének arányáról szóló, átalánosságban és pontonként tárgyalt s el­fogadott miniszteri törvényjavaslat fölött, a ház szabályaiban előirt végszavazás az elfogadott módosit­ványok szerint kijavított szerkezet egész terjedelmében felolvastatott , s az elnök azon kérdésére: „el­fogadja-e a ház a törvényjavaslatot végső szerkezetében ? £t A ház a törvényjavaslatot a végső szerkezet szerint szótöbbséggel elfogadta, — s annak a főrendiházzal leendő szokásos közlését elrendelte. Horváth Lajos s. k. . . jegyző. A képviselőház 1867-ik évi deczember hó 10-én tartott CLXXXV-ik ülése jegyzökönyvének kivonata. 1464. Elnöki előterjesztés szerint a főrendiház folyó hó 11-én ülést fogván tartani. Radich Ákos jegyző megbízatott, hogy a ház folyó évi 1452. szám alatt kelt határozatához képest az arányról szóló törvényjavaslatot a főrendi házzal szokásos módon közölje. Horváth Lajos s. k. J e &y zö-

Next

/
Oldalképek
Tartalom