Főrendiházi irományok, 1865. I. kötet • 1-166. sz.

Irományszámok - 1865-49

XLIX. SZÁM. 133 49. szám. (XLV. ÜLÉS, 166. JEGYZŐKÖNYVI PONT.) A képviselőház 1867-ik évi május hó 29-én tartott CXXIX. ülése jegyzökönyvének kivonata. 4 991. Napirenden lévén a magyar korona országai, és az ő Felsége uralkodása alatt álló többi országok között fenforgó közös érdekű viszonyokról, s azok elintézésének módjáról a miniszté­rium által előtérj esztett,,átalánosságban és pontonként tárgyalt s elfogadott törvényczikk felett a ház­szabályokban eló'irt végszavazás : az elfogadott módositványok szerint kijavított szerkezet egész terjedelmében felolvastatott, s miután a ház 21. és 25. tagja, Írásban, névszerinti szavazást kivánt, az elnök következő kérdésére: j,a közös érdekű viszonyok tárgyában készült törvényjavaslatot, végső szerkezetében, elfogadja-e a ház, vagy nem? A névszerinti nyilvános szavazás, a következő eredménnyel végbe ment 209 képviselő igen-nel 89 „ nem-m el 83 „ nem volt jelen, az elnök pedig nem szavazott. A közös érdekű viszonyokról szóló törvénycikket tehát, a végső szerkezet szerint 120 szó­többséggel a ház elfogadta, s annak a főrendiházzal leendő szokásos közlésével Joannovics György jegyzőt megbízta. Horváth Lajos s. k jegyző. 49. számhoz. Törvényczikk a magyar korona országai és az ő felsége uralkodása alatt álló többi országok között fenforgó közös érdekű viszonyokról s ezek elintézésének módjáról. O császári s apostoli királyi felsége, miután többi országait és tartományait alkotmányos jogokkal ruházta fel, legmagasabb trónbeszédében, melylyel megnyitni a jelen országgyűlést méltóztatott Felszólitá az országgyűlést, hogy a pragmatica sanctiónak, mint kölcsönösen elismert jog-

Next

/
Oldalképek
Tartalom