1939–1944. évi országgyűlés Haeffler István, szerk.: Országgyűlési almanach. Az 1939–44. évi országgyűlésről. Budapest, 1940.

Felsőház - A Felsőház tagjainak életrajzi adatai - Az örökösjogú főrendi családok képviselői - Gróf Apponyi Károly - Ifj. Batthyány Zsigmond gróf

445 elnöke volt, ezidöszerint pedig az Alsószabolcsi Ármentesítő és Bei­vízszabályozó Társulat elnöke. A Tisza—Dunavölgyi Társulat központi bizottságának alelnöke, a Magyar Általános Hitelbank igazgatóságá­naik tagja. Szabolcs vármegye törvényhatósági bizottságának tagjíi­A Magyar Érdemrend nagykereszt j ?nek tulajdonosa. Gróf Apponyi Károly 1878-ban született Hőgyészen, Tolna vár­megyében. Római katolikus, nős, nyugalmazott alezredes, nagybirtokos. A pozsonyi gimná­ziumban érettségizett, utána három éven át a bécsújhelyi katonai akadémia, majd két éven a hadiiskola növendéke volt. 1899-ben a volt 14. dragonyosezredben kezdte meg mint hadnagy katonai szolgálatát. 1905-ben került a vezérkar_ hoz és 1918 végén mint alezredes ment nyug­díjba. A világháború alatt három évig a po­zsonyi 2. lovashadosztály vezérkari főnöke volt, félévig a hadiiskolá­nak volt a tanára és hosszabb időt töltött a VI. hadseregnél mint vezérkari főnök. Tulajdonosa a bronz és ezüst Signum Laudisnak és a III. osztályú Lipót-rendnek. A forradalom és a bolsevizmus ide­jén külföldön tartózkodott. 1921-ben tért vissza Magyarországra és atyja haláláig a családi birtokot kezelte. 1927-ben átvette örökölt birtokainak vezetését, a gazdálkodásnak él s a vármegye közéleté­ben tekintélyes szerepet tölt be. 1928-ban Tolna vármegye örökös törvényhatósági bizottsági tagjává választotta meg. Tagja az Orszá­gos Erdőgazdasági Tanácsnak. A Magyar Érdemrend középkeresztjé­nek tulajdonosa. If j. Batthyány Zsigmond gróf 1891-ben született Csendlakon. Római ka­tolikus, nős, nagybirtokos. Középiskoláit a kő­szegi bencés és a szombathelyi premontrei fő­gimnáziumban végezte, jogi tanulmányait pedig egy angliai kollégiumban kezdte és Po­zsonyban folytatta. A világháborúban kezdet­től végig résztvett a cs. és kir. 6. huszárezred kötelékében és ezredének minden ütközetben harcolt, először mint zászlós, majd mint had­nagy, végül mint főhadnagy. Ezidöszerint em­léklappal ellátott százados. Kitüntetései a hadiékítményes érdem­kereszt, az ezüst és bronz Signum Laudis, mindhárom a kardokkal­Körmend mellett szecsődi birtokán gazdálkodik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom