1939–1944. évi országgyűlés Haeffler István, szerk.: Országgyűlési almanach. Az 1939–44. évi országgyűlésről. Budapest, 1940.

Képviselőház - Az Országgyűlési képviselők életrajzi adatai - Dr. Thassy Kristóf - Thuránszky Pál

340 munkásegészségügyi kérdésekben elhangzott felszólalásai nagy érdek­lődést keltettek s nem egy indítványa talált meghallgatásra. A TESz­nek 1934 óta társelnöke a ezenkívül sok más társadalmi és kulturáli3 egyesületben fejt ki tevékeny közéleti működést. Dr Thassy Kristóf (Zalaegerszeg, Egyesült Kereszténypárt) 1887-ben született Zalaegerszegen. Római katolikus, nős, földbirtokos. Középiskoláit Zala­egerszegen végezte, jogi tanulmányait pedig a budapesti tudományegyetemen, ahol a jogi tudo­mányok doktorává avatták. Tanulmányainak el­végzése után ügyvédi oklevelet is szerzett és egy­ideig mint közjegyzőhelyettes működött. A világ­háborúban mint a 6. honvédhuszárezred főhad­nagya vett részt, az orosz fronton harcolt és kitüntetésieket is szerzett. Zala vármieigye törvény­hatósági bizottságának régóta tagja és most mint megválasztott örö­kös tag foglal helyet a törvényhatósági bizottságban. Tagja Zala vár­megye közigazgatási bizottságának is. A saját és felesége birtokán gazdálkodik Alsóbagodon. Résztvesz az Alsódunántúli Mezőgazdasági Kamarának és az Országos Mezőgazdasági Kamarának életében is s tagja még sok más társadalmi és jótékonysági egyesületnek. Tagja a képviselőház földművelésügyi, mentelmi és gazdasági bizottságának. Thuránszky Pál (Szabolcs vm., Magyar Élet Pártja) 1893-ban született Benedekfalván. Evan­gélikus, nős, földbirtokos. A liptóvármegyei ősnemes thuriki és komjáthnai Thuránszfky­család sarja. 1911-ben érettségizett a piaristák rózsahegyi, gimnáziumában, utána az önkéntesi évét szolgálta le s a háború kitöréséig a buda­pesti egyetem jogi karának volt hallgatója. A mogósítáökor a nyíregyházi cs. és kir. 14. huszárezredhez vonult be s főhadnagyi rang­gal ténylegesítették. Több mint 30 hónapot töltött — legnagyobbrészt mint lovas géppuskás század-parancsnok — a tűzvonalban s több kitüntetést szerzett, köztük a III. osztályú katonai érdemkeresztet Is. Az összeomlás után — minthogy a for­radalmi hadseregben szolgálni nem kívánt — rendelkezési állo­mányba került s a rövidesen bekövetkező kommün alatt egy ideig apósa sátoraljaújhelyi házánál tartózkodott, majd pedig midőn apó­sát a vörösök fogságba vetették s túszként Budapestre vitték, a városnak a csehek által történt megszállását felhasználva, család-

Next

/
Oldalképek
Tartalom