1935–1939. évi országgyűlés Haeffler István, szerk.: Országgyűlési almanach. 1935–40. (Sturm–féle országgyűlési almanach) Bp. 1940.

A felsőház - A felsőház tagjainak életrajzi adatai - A vármegyei és városi törvényhatóságok által választott felsőházi tagok - Malatinszky Ferenc - Mándy Sámuel

102 társadalmi kérdésekkel foglalkozó cikkeket írt. Polgármesteri nyug­díjaztatása után továbbra is tagja maradt Debrecen város törvény­hatóságának, amely felsőházi képviseletével bízta meg. Malatinszky Ferenc (Zala vármegye törvényhatóságának választottja) 1863-ban született Tapolcán. Római kato­likus, földbirtokos, A jezsuiták fealksburgi és ka­locsai konviktusában nevelkedett, utána a ma­gyaróvári gazdasági akadémián végezte főis­kolai tanulmányait. Ifjúsága óta nagyrabecsült előkelősége vármegyéjének, több mint negyven év óta tagja a vármegye törvényhatóságának, amely nemrégen örökös tagjává választotta. Tevékeny része van a vármegye közgazdasági életében is. Elnöke a Keszthelyi Takarékpénz­tárnak, alapító és választmányi tagja a nagykanizsai Zalavármegyei Takarékpénztár Részvénytársaságnak. A Balatonvidék kultúrájának fejlesztése körül mint a Balatoni Szövetség zalai társelnöke szer­zett érdemeket. Tagja az Országos Forrás- és Fürdői Bizottságnak. Zalai alelnöke az Alsódunántúli Mezőgazdasági Kamarának, tagja az Országos Szőlő- és Borgazdasági Tanácsnak. Tagja Zala vármegye nemesi választmányának. Érdemeinek elismeréséül a kormányzó gazdasági főtanácsossá nevezte ki. Mándy Sámuel (Baranya vármegye törvényhatóságának választottja) 1860-ban született a szatmármegyei Kán­torjánosiban. Református, földbirtokos. Közép­iskolái elvégzése után a lipcsei egyetemen hét félévet töltött, a bölcsészeti szakon mezőgaz­dasági tárgyakat hallgatott s megszerezte a mezőgazdasági doktorátust. Franciaországban és Angliában gazdasági tanulmányúton volt. Hazatérése óta mezőgazdasággal foglalkozik s régóta visz tevékeny szerepet a közéletben. Baranya vármegyében előbb a szabadelvűpárt, majd a munkapárt megyei pártelnöke volt. 1905-ben szabadelvű­párti programmal kisebbségben maradt, 1910-ben azonban a sásdi kerület megválasztotta képviselőjének. A kommunizmus után a Heinrich Ferenc vezetése alatt állott Országos Nemzeti Párthoz, majd a Rubinek Gyula vezetése alatt állott kisgazdapárthoz csatla­kozott. Az első és a második nemzetgyűlésben a dárdai kerület kép­viselője volt s az 1927. évi országgyűlési választásokon is ugyanitt választották meg egyhangúlag az egységes párt programjával. Ami­kor Baranya vármegye beválasztotta a felsőházba, lemondott kép-

Next

/
Oldalképek
Tartalom