1931–1935. évi országgyűlés Lengyel László – Vidor Gyula, szerk.: Magyar országgyülési almanach. 1931–1936. Budapest, 1931.

Képviselőház - Hegedüs Kálmán dr. - Hegymegi Kiss Pál dr.

HEGEDŰS KÁLMÁN DR. (Jászapáti) 1877 december 14-én született Szolno­kon. A középiskolát a besztercebányai fő­gimnáziumban végezte, majd jogot és filozó­fiát hallgatott Budapesten és Berlinben, és Budapesten tett ügyvédi vizsgát. íveket töl­tött ezután Angliában politikai és szociális tanulmányokkal. Bészt vett ekkor Chamber­lainnek, a nagy konzervatív államférfiunak véd vámos agitációs körútján és szorgalmas látogatója volt a parlamenti üléseknek. Haza­térve számos essayt és vezércikket irt angol témákról, élet­pályája első nagyobb állomása pedig a szolnoki .lászvidéki Taka­rékpénztár vezérigazgatói állása volt 1910-ig. Ebben az esztendőben Hidas város Tiszia István gróf ajánlatára, aki programbeszédjé­du'z is megjelent, munkapárti országgyűlési képviselőjévé válasz­tolta. Jelentékeny szerepe volt a királyság védelméről szóló törvény és a sajtótörvény megalkotása körül. IV. Károly király incgknrouáztatásának előkészitésckor a hitlevélszerkesztő bizott­ság tagjü volt. A forradalom óta jászkiséri ősi birtokán gazdál­kodott. 1926-ban és 1031 -ben a jászapáti kerület választotta meg egységespárti programmal; előadója volt a honvédelmi költség­vetésnek. Szolnok vármegye törvényhatósági bizottságának tagja. Bethlen István gróf megbízásából tagja a Magyar Szemle szer­kesztőbizottságának, libben az előkelő revueben számos tudomá­nyos és kritikai cikke jelent meg. . HEGYMEGI KISS PÁL DR. (Debrecen) Néhai Kiss Áron egykori debreceni re­formátus püspök fia, — 1886-ban született a szatmármegyei Porcsahnán. Középiskolai tanulmányait Debrecenben folytatta, ugyan­ott és Kolozsvárt jogászkodott s az ottani egyetemen avatták < Btlb auspiciis regis az állam tudományok doktorává. Jogászkoráhan a debreceni és kolozsvári ifjúsági mozgalmak egyik vezére volt s mint á debreceni Jogász­egyesület elnöke többször elnökölt országos dia kgyü léseken. Tanulmányainak befejezést; 128

Next

/
Oldalképek
Tartalom