1931–1935. évi országgyűlés Lengyel László – Vidor Gyula, szerk.: Magyar országgyülési almanach. 1931–1936. Budapest, 1931.

Képviselőház - Buday Dezső - Büchler József

BUDAY DEZSŐ (Budapesti déli kerület) 1868-ban születeti Aradon. Középisko­láit Aradon és Szegeden, lelsöiskolai tanul­ínánvait pedig a budapesti kir. Miiegyete­men végezte. 1889-ben kapóit mérnöki ok­levelet. Mint mérnök Tőként vízszabályozási kérdésekkel foglalkozott. V dunavölgyi vizi­társulatok szövetségének központi előadója. Különböző Szaklapokban számos értekezést irt a folyamszabályozással kapcsolatos kér­désekről. Régebben vidéken (Toronlál me­gyében) élt i ekkor Torontál vármegye tör­vényhatósági bizottságának és Törökbecse község képviseűőtestü létének tagja volt; a kommün bukása óta tagja Budapest székes főváros törvényhatósági bizottságának, amelynek kebelében B Keresztény Községi Párt vezérkarához tartozik. Az országos poli­tikában 1922 óta szerepe! Az ebben az évben megtartott nemzet­gyűlési választásokon a Keresztény Egység Pártja listáján a buda­pesti déli kerületben kapott mandátumot. A Budapest Székesfővá­ros Közlekedési Részvénytársaságnál viselt igazgatói állása miatt kivált ;i szociáldemokrata párt részéről sok támadásban volt lésze. 1926-ban és 1931-ben régi kerületében választották még. A nemzetgyűlésen és a képviselőházban főleg fővárosi vonatko­zási! ügyekben sürün hallatta hangját, ülnöke a taglétszámban és jelentőségben erősen megfogyatkozott Ébredő Magyarok Egyesüle­tének. BÜCHLER .JÓZSEF (Budapesti budid kerület) Borsodnádasdon született 1886-ban. Is­kolákat nem járt; a betüszedöniesterséget ta­nulta, de magánúton folytatott tanulmányai révéi, jeles szociológiai, szociálpolitikai és várospolitikai képzettséget szerzett. Kora ifjúsága óta aktiv harcosa ;i szociáldesno krat:i munkásmozgalomnak. Eleinte Salgó­tarjánban működött a magántisztviselők szervezetében, de mikor ott 1006-ban az első magántiszti iselösztrájk miatt megrend­szabályozták és kitoloncolták. Budapestre ke­üü

Next

/
Oldalképek
Tartalom