1931–1935. évi országgyűlés Lengyel László – Vidor Gyula, szerk.: Magyar országgyülési almanach. 1931–1936. Budapest, 1931.

Képviselőház - Schandl Károly dr.

viselőnek nem jelölték. Egyike volt Pest vármegye legképzettebb és legnépszerűbb tisztviselőinek s éppen ezért a vármegyében nagy tekintélyre tett szert. Vezető tagja számos gazdasági egye­sületnek s az aszódi járás kulturális és gazdasági testületeinek. A Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesületének egyik promi­nens tényezője. A legutóbbi általános választások alkalmával Aszó­don nagy többséggel választották meg egységespárti programmal a keresztényszocialisták jelöltjével, Pulim ann Károlylyal szem­ben. SCHANDL KÁROLY DR. (Deuecser) 1882-ben született Hakonybélben, — a Dunántúl ez együk legrégibb településű köz­ségében, amelyet még Sze.nl István királyunk alapított az ottani hires apátsággal együtt. Középiskolai tanulmányait a győri bencés gimnáziumban, jogi stúdiumait a budapesti tudományegyetemen végezte. Már diákévei alatt is abban a politikai légkörben imozgott, amelyben később karrierje aránylag igen fia­talon vitte magas pozícióba. Ügyvezető el­nöke volt a Szent Imre-Körnek, egyik ala­pitója s első elnöke az Országos Széchenyi Szövetségnek. A kö­rülötte csoportosuló ifjúsággal, melynek Magyar Keresztény Ifjú­ság cimü lapját ő szerkesztette, tanulmányi kirándulásokat ren­dezett az alföldi falvakba s az agrárszociális zavargások idején hazafias szociális akciót kezdett a földmivesnép kőiében. Ekkor irányult rá a Magyar Gazdaszövetség figyelme és a Szövetség szolgálatába lépve, annak ügyvezető titkára, majd he­lyettes igazgatója lett. E munkakörében a Szövetség hivatalos lapját és a Barázda cimii hetilapot is szerkesztette, s ezenkívül a forradalom idején résztvett az Országos Földmivespárt szer­vezési munkálataiban is, agitációs utjain a nemzeti agrármozga­lom eszméit hirdetve. Irodalmi munkásságának javarésze is ebbe az időbe esik. Állandó munkatársa volt az agráriusok folyóira­tainak és hetilapjainak (Magyar Gazdák Szemléje, Magyar Szemle, Köztelek stb.) és több önálló munkát is irt (Károlyi Sán­dor és i magyar föld, 1906; Választójog és állameszme, 1907; Szövetkezetek sikerei, 1916; Szövetkezeti eredmények Magyaror­szágon, 1917; idetartoznak, bár későbbi keletűek, következő müvei is: Birtokpolitika és földreform, 1926; A szövetkezetek helyzete a háború után Magyarországon. 1929: A magyar mező­2M

Next

/
Oldalképek
Tartalom