1927–1931. évi országgyűlés Szemerjai Dr. Deák Imre, szerk.: Magyar Országgyűlési Almanach 1927–1932. (Dr. Deák–féle) Budapest, 1927.

A képviselőház tagjai - hegymegi Kiss Pál dr. - Herczegh Béla dr.

HEGYMEGI KISS PÁL DR. 1886-ban a szatmármegyei Porcsalma községben született, hol atyja a későbbi neves ref. püspök akkor lelkész volt. Gim­náziumba Debrecenben járt, jogot Debrecenben és Kolozsvárt hallgatott. 1909-ben Őfelsége gyűrűjével avatták államtudományi doktorrá. Az ifjúsági mozgalmaknak akkor már sokat emle­getett tagja volt s diákgyüléseken elnökösködött. Tanulmányait befejezvén Hajdumegyében szolgabiróvá választották, majd a belügyminisztériumba került s Ugrón Ákos udvarhelymegyei főispán mellé rendelték főispáni titkári minőségben. Megmaradt állásában gróf Haller János mellett is, majd követte Haliért Maros-Tordamegyébe. Az erdélyi közigazgatási életnek alapos ismerője lett s ekkor már magvas közigazgatási tanulmányokat irt. 1912-ben a belügyminisztériumban a városi igazgatási osz­tályba osztották be s több törvényjavaslat munkájában vett részt. 1917-ben osztálytanácsos, 1918 decemberben min. taná­csos, később pedig helyettes államtitkárrá neveztetett ki, 1919 szeptemberben a belügyminisztérium rendőri osztályának veze­tését reábizták, majd a Rassay által szervezett ellenzéki párt­nak tagja lett s résztvett a politikai életben, mint a független kisgazda- és polgári párt igazgatója. 1922-ben Debrecen II. ke­rületének képviselője lett s a nemzetgyűlésen az ellenzék pad­jain nagyszabású munkát végzett. Közigazgatási tanulmányai jelentek meg. 1926 decemberben régi kerülete lajstromos szava­zás után újra képviselővé választotta. HERCZEGH BÉLA DR. Szabadkán született 1874-ban. A kolozsvári rcf. főgimná­ziumban, majd a kolozsvári és budapesti egyetemen tanult. Mint az Egyetemi Kör elnöke szerepet vitt a diákmozgalmakban is. 1898-ban avatták jogi doktorrá s 1912-ben letette az ügyvédi vizsgát. Kisújszálláson nyitott ügyvédi irodát s csakhamar nép­szerű és keresett tágja lett az ügyvédi karnak. A község kép­viselőtestületének s Jász-Kun-Szolnokmegye törvényhatósági bizottságának szorgalmas tagja volt hosszú évek óta, de a szö­vetkezeti mozgalmakban is ismertté tette a nevét. A kisújszállási ref. egyház főgondnoka. 1922-ban a kunhegyesi kerület egységes­párti programmal képviselővé választotta igen heves küzdelem után. A hírlapirodalomnak is buzgó munkása. 1926 december havában régi kerülete újra képviselővé választotta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom