1927–1931. évi országgyűlés Freissberger Gyula, szerk.: Országgyűlési Almanach 1927–1931. (Sturm–féle országgyűlési almanach) 1. kötet Képviselőház, Bp. 1927.

A képviselők életrajzi adatai - Hegymegi Kiss Pál dr. - Herczegh Béla dr.

117 jászapáti kerület választotta meg egységespárti program­mal. Ellenjelöltje k. Pethes László volt. Hegymegi Kiss Pál dr. (Debrecen II., balp.) 1886-ban született Szatmármegyében, Porcsalmán. Refor­mátus, nős, volt helyettes államtitkár. Néhai Kiss Áron református püspök fia. A középiskola elvégzése után a debreceni jogakadémia, majd a kolozsvári tudományegyetem hallgatója volt és itt szerezte meg 1909-ben sub auspiciis regis a jogi- és államtudományi doktorátust. Tanulmányainak befejeztével a közigazgatási pályára lépett. 1912-ben a bel­ügyminisztériumba rendelték be és itt 1917-ben a városi közigazgatási ügyosztály vezetője lett. E minőségében részt vett a Wekerle-féle városi törvény szerkesztésében. A háború alatt a II. oszt. polgári hadiérdemkereszttel és a koronás arany érdemkereszttel tüntették ki. 1917-ben miniszteri osz­tálytanácsos, a forradalom alatt pedig miniszteri tanácsos lett és kinevezték a menekült jegyzők és közigazgatási tisztviselők kormánybiztosának. Később a helyettes államtit­kári cimet kapta. Az első Friedrich-kormány alatt rövid ideig a belügyminisztérium osztályfőnöki teendőit látta el. Amikor Rassay Károly megalakította a független kisgazda­és polgári pártot, ahhoz csatlakozott s a pártnak igazga­tója lett. A törvényhozásnak elsőizben a második nemzet­gyűlés idején volt tagja s Debrecen II. kerületét képviselte a Rassay-párt programmjával. A közigazgatási-, közleke­dési-, kivándorlási-, vizügyi- és számvizsgálóbizottságnak volt tagja. Mint az ellenzék egyik legagilisabb politikusa tette ismertté nevét. Sürün szerepelt a nemzetgyűlés ülésein, több izben volt az ellenzék vezérszónoka. A frankügy kisebb­ségi véleményét ő terjesztette elő. Rassay Károllyal együtt többizben volt az ellenzék vezérszónoka. A frankügy kisebb­Részt vett a demokratikus blokk megalapításában, majd a balpárt létrehozásában. Az uj országgyűlésbe Debrecen város küldötte be a balpárt programmjával lajstromos sza­vazás alapján. Herczegh Béla dr. (Kunhegyes, ep.) 1874-ben született Szabadkán. Ref., nős, ügyvéd, tisztelet­beli megyei tiszti főügyész. Atyja mérnök, államvasuti fel­ügyelő volt Kolozsvárott. A középiskolát a kolozsvári refor-

Next

/
Oldalképek
Tartalom