1927-1931. évi országgyűlés Kun Andor – Lengyel László – Vidor Gyula, szerk.: Magyar országgyülési almanach. Budapest, 1932.

Képviselőház - Bottlik József

ni.ii választotta meg képviselőiévé 6 ugyané kerületben ka­pott ezúttal egyhangú mandátumot az 1926. évi országgyűlési képviselőválasztások alkalmával is, most már mint az egysé­gespárt hivatalos jelöltje. A frankbotrány idején ugyanis be­lépett az egységespártba, hogy Bethlen István gróf miniszter­elnökkel való szolidaritásának ily módon, is kifejezést adjon. A nemzetgyűlés plénumaban nem igen szerepolt, de annál in­tenzivebb munkásságot fejtett ki azokban a bizottságokban, amelyeknek tagja volt. Egyike ama kevés képviselőnek, akik ;iz ni országgyűlés képviselőházában hat bizottságban kaptak helyei. BOTTLIK JÓZSEF (Mezőcsát.) Született 1873-ban Budapesten. Atyja Lajos, földbirtokos és több cikluson át országgyűlési képviselő volt. Joghall­gató korában az ifjúsági közéletben mint a budapesti Egyetemi Kör és az Országos Diákszövetség elnöke élénk részt vett s ebben a minőségében egyik megindítója lett annak a jóléti mozga­lomnak, amely a Diákmenza lótesité­sére vezetett. Ebben az időiben hirlap­irással és szakirodalommal is foglalko­zni!. Jogi tanulmányainak befejezése mán Borsod vármegye szolgálatába lé­pett. 1897-ben aljegyző, 1901-ben a me­zöcsáti járás főszolgabírója, 1914-ben vármegyei főjegyző volt. 1917-ben pedig a koaliciós kormány, mint a Kossuth-párt régi tágját, Borsod vármegye főispánjává nevezte ki; ezt az állását a forradalom kitöréséig töltötte be. A forradalom alatt a várme­gyében a kisgazdapártot szervezi meg, a kommunizmus azon­li.in megszakítja e tevékenységéi és a bolsevisták börtönébe kerül, A kemmttH bukása után Borsod vármegye kormánybiz­tosává nevezik ki. Ezt az állását mogtartja a választásokig, amikor is volt főszolgabírói járása, a mezöcsáti kerület, kép­viselőiévé választja. Az első nemzetgyűlésen a nemzetgyűlés alelnöki tisztét tölti be. Politikai tevékenysége kétirányú volt. Mini ;t nagyatádi Szabó-féle kisgazdapárt vezető tagja, a de­mokratikus agrár eszmék szószólója volt, másrészt, mint a törvényesség iskolájában felnőtt politikus és mint humánusan 62

Next

/
Oldalképek
Tartalom