1927-1931. évi országgyűlés Kun Andor – Lengyel László – Vidor Gyula, szerk.: Magyar országgyülési almanach. Budapest, 1932.

Felsőház - Szervezetek és intézmények által választott tagok - S. Bálint György - Belatiny Arthur

S. BÁLINT GYÖRGY Makón született 1881-ben. Kisbir­tokos. Két polgári iskolát végzeit, azóta gazdálkodik. A világháború­ban őrmesteri rangban vett részt s a szerb, olasz és román harctereken harcolt: a Károly-csapatkereszttel és a koronás ezüst érdemkereszttel tüntették ki. Megyéje gazdatársa­dalmi mozgalmaiban régóta tevé­kenykedik. Elnöke a Makói Gazda­sági Egyesületnek, melynek újjá­szervezése körül jelentős érdemei vannak, továbbá a makói „Hangyá"­nak ós a Gazdasági Hitelszö­vetkezetnek. Törvényhatósági bizott­sági, városi képviselőtestületi tag, az Orsz. Mezőgazdasági Kamarának, a makói mezőgazdasági bi­zottságnak, több intézménynek vezető tagja. A kormányzó 1925-ben közéleli tevékenységéért Signum laudisszal tüntette ki. Az Országos Mezőgazdasági Kamara képviseletében foglal be­ivel a felsőházban. BELATINY ARTHUR A Budapesti Kereskedelmi és Ipar­kamara elnöke, m. kir. kereskedelmi főtanácsos, Budapesten. 1869-hen szüleiéit. Itt. végezte tanulmányait ftZ állami főreáliskolában s a felsőkeres­kedelmi iskolában, s ilt kezdte ke­reskedelmi pályáját is, amelynek kifejlődése során a magyar közgaz­dasági éld egyik legtekintélyesebb pozíciójába, a Budapesti Kereske­delmi és Iparkamara elnöki székébe emelkedett. Pezsgögyáros 6s> bor­nagykereskedő. Cége messze az or­szág hatarain tul is kitűnő hírnév­nek örvend. Közéleti tevékenysége kiterjed a. magyar gazdasági élei 4()8

Next

/
Oldalképek
Tartalom