1927-1931. évi országgyűlés Kun Andor – Lengyel László – Vidor Gyula, szerk.: Magyar országgyülési almanach. Budapest, 1932.

Képviselőház - Hegymegi Kiss Pál dr.

megye ötvenéves jubileumán az ünnepi beszédet. A forradalom lezajlása óta gazdálkodik jászkiséri ősi birtokán, amelyet ki­épített és a modern gazdálkodás minden vívmányával feléke­sített. A jászapáti kerület választotta meg egységespárti pro­grammal, 2815 szavazattal, a [hivatalos jelölt, K. Pethes László 687 szavazatával szemben. Az 1927/8. évi költségvetés tárgyalá­sánál B honvédelmi tárca előadója volt. HEGYMEGI KI$S PÁL DR. (Debreceni lajstromos kerület.) [•:: .: Kiss Áron, egykori debivomi refor­mátus püspök fia, a azatmármegyei Porcsalmán született 1886-ban. Közép­iskolai tanulmányait Debrecenben foly­tatta, ugyanitt, valamint Kolozsváron jogászkodott s az utóbbi helyen sub auspiciis regis avatták fel 1909-ben az államtudományok doktorává. A debre­, ceni ifjúsági mozgalmak egyik vezére, a Jogászegyesület elnöke volt, a Deb­recenben és Kolozsvárott tartott orszá­gos diákgyüléseken elnökölt. Jogi Iá­im 1 Hiányainak befejezése után Hajdu­megyében szolga bíróvá választották, 1909-ben pedig a belügyminisztérium státusában Ugrón Ákos i H l\, ír hely megyei főispán titkárává rendelték ki. A következő évben Haller János gróf, az uj főispán oldalán is megmaradt beosztásában, uj főnökéi azonban, akit Maros-Tordamegye fő­ispáni teendőivel is megbíztak, ide is követte. Előadója volt itt a közjognak és közigazgatási jognak a jegyzői tanfolyamon, igazgatója az internátusnak, jegyzője a székely iparfejlesztési bizottságnak. Udvarhelymegye törvényhatósági bizottsági tagja. 1912-ben a belügyminisztériumba rendelték be s itt 1917-ben ve­zetője lett a városi közigazgatási ügyosztálynak. Ebben a minő gégében többek között a Wekerle-féle városi törvény egyik szer­kesztője volt. _1917-ben miniszteri osztálytanácsos lett, a forra­dalom alatt pedig miniszteri tanácsossá léptették elő a a mene­kült jegyzők és közigazgatási tisztviselők kormánybiztosává nevezték ki. Nem sokkal később megkapta a b. államiitkari ci­mi't. Az első Friedrich-kormány alatt rövid ideig a belügymi­nisztérium osztályfőnöki teendőit látta el, mig állásától nemso­kára felmentették. A Polgárok és Munkások Szövetségének megalakulásakor ennek tagjai sorába lépett. Mikor Rassay Ká­135

Next

/
Oldalképek
Tartalom