1922–1926. évi nemzetgyűlés Baján Gyula, szerk.: Parlamenti almanach 1922–1927. (Sturm–féle országgyűlési almanach) Budapest, 1922.

VII. A kormány és a nemzetgyűlés tagjainak életrajzi adatai - A nemzetgyűlés tagjainak életrajzi adatai - apáti és kéri báró Bottlik István

209 dalmi életében s helyi lapokban számos gazdasági cikket írt. Elnöke a Szarvasi Kisgazdapártnak és a Békés­megyei Gazdasági Egyesületnek, tagja a Gazdaszövetség­nek ; tizenöt év óta községi képviselőtestületi tag Szarvason. Megalakította 1913-ban a Szarvasi Henger­malmi Szövetkezetet, és a Gyulavidéki Takarékpénztár Részvénytársaság szarvasi fiókját. A múlt nemzet­gyűlésre Szarvas választotta meg kisgazdapárti pro­grammal. Tagja volt a munkásügyi és közgazdasági bizottságnak és nagyobb beszédet mondott a mezőgazda­sági szakoktatásról. Most is a szarvasi kerület válasz­totta meg 48-as kisgazdapárti programmal 2700 választó ajánlása alapján, 5900 szavazattal 940 abszolút szótöbb­séggel Takács Józseffel (szoc.-dem.) szemben. A nemzet­gyűlésen gazdasági kérdésekkei kíván foglalkozni. apáti és kéri báró Bottlik István (Mezőkövesd pk.) 1879-ben született Tibolddaróczon. Református, nős, föld­birtokos, volt földmíveíésügyi államtitkár. Atyja föld­birtokos, országgyűlési képviselő volt. Elemi iskoláit Tibolddaróczon, középiskoláit a budapesti mintagim­náziumban, majd Iglón végezte, és a budapesti tudo­mányegyetem jog- és államtudományi fakultásán állam­tudományi vizsgát tett. Tanulmányainak elvégzése után birtokára ment gazdálkodni. Az alsóborsodi református egyházmegye tanácsbírája, a Börsodvármegyei Gazda­sági Egyesület, az OMGE, a Nemzeti Kaszinó és Országos Kaszinó tagja, A mezőkeresztesi kerület már huszanhat éves korában, 1906-ban egyhangúlag képviselőjévé vá­lasztotta. Ugyanez a kerület az 1910-es általános válasz­tások alkalmával is megválasztotta. Mindakét ízben a függetlenségi és 48-as párt programmjával. Később az Alkbtmánypárthoz csatlakozott. Tevékeny részt vett a parlamenti életben. Nagyobb beszédet mondott a véd­erőtörvény tárgyalásánál és a költségvetésnél. 1917 júniusában fölmíveiésügyi államtitkárnak nevezték ki és ezt a tisztségét a forradalom kitöréséig megtartotta. 1917 szeptemberében a közélet terén szerzett érdemei elismeréséül a bárói rangot kapta. A nemzetgyűlésbe a mezőkövesdi kerület választotta be — amelyet atyja három cikluson át képviselt — pártonkívüli program­Parlamenti Almanach.

Next

/
Oldalképek
Tartalom