1920–1922. évi nemzetgyűlés Vidor Gyula, szerk.: Nemzetgyülési almanach 1920–1922. Budapest, 1921.

A nemzetgyűlés tagjainak életrajzi adatai - Dr. Pekár Gyula - Perlaky György

10.1 kerület küldte a nemzetgyűlésbe kisgazdapárti programmal. A kivándorlási és pénzügyi bizottság tagja. Dr. Pékár Gyula. (Kecskemét, II. kerület.) 1867-ben Debrecenben született. Középiskoláit Budapesten végezte egy év kivételével, melyet Bostonban amerikai gimná­ziumban töltött. Eleinte festőnek készült, de azután jogra ment a bécsi egyetemre. Jogtudományi tudorrá a budapesti egye­temen avatták. Már megkezdte hivatalos pályáját a bíróságnál, midőn művészi hajlamainak engedve, 1892-ben végképp az irodalomra adta magát s belépett a Magyar Hirlap novellairói közé. Korán megtanulta a nyugati nyelveket, megtanult oroszul is: összesen tiz nyelvvel foglalkozott. Összehasonlitó irodalmi tanulmányai végett bejárta egész Európát; 1893-tól 1897-ig Parisban élt és ott a Sorbonneban^ és a College de Francéban, az Ecole des Beaux Artsban s az Ecole du Louvreban folytatta humanista tanulmányait. Első könyvét Dodo főhadnagy prob­lémái cimen 1894-ben adta ki. Azóta sürü egymásutánban jelennek meg müvei, összesen 45 kötet. Irt vígjátékot, drámákat a Nemzeti Színháznak és tizenegy népszerű darabot az Urániá­nak, melyekkel uj zsanért honosított meg. A Kisfaludy Társaság 1901-ben tagjai közé választotta. Elnöke a Petőfi Társaságnak s tagja a M. Tud. Akadémiának is. 1901-ben a somlyóvásárhelyi kerület szabadéivüpárti programm alapján képviselővé választotta, 1910-ben Técső képviselőjévé lett s legújabban 1920-ban a kecskeméti II. kerület küldte fel a nemzetgyűlésre keresztény programmal. Résztvett az 1919 augusztusi ellenforradalomban, egyik alapitója a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjának, 1920 augusztus 14-ike óta minden kabinetben kultuszállamtitkár, közben szeptember—novemberben az ántánt-bizottságokkal folytatandó tárgyalásokra kiküldött miniszter volt. Perlaky György. (Pécsvárad.) 1885 április 22-én született Szászváron, Baranya megyében. A pécsi főreáliskola elvégzése után a mérnöki pályára lépeti. lC06-ban a műegyetemen mérnöki diplomát nyert. Mint mérnök az Országos Földmérés pécsi felügyelőségénél vállalt állást mind­járt az oklevél megszerzése után s ezt az állását a háború kitö­réséig meg is tartotta. 1907-8-ban önkentesi évét szolgálta a pécsi 69. gyalogezrednél. A mozgósításkor hadnagyi rendfoko-

Next

/
Oldalképek
Tartalom