1910-1918. évi országgyűlés Végváry Ferenc – Zimmer Ferenc, szerk.: Sturm–féle országgyülési almanach 1910–1915. Budapest, 1910.

Képviselőház - A képviselőház tagjai - Bosnyák Géza - Bottlik István

248 földi útjából visszatérve, a belügyminisztériumban mint segéd­fogalmazó működött; 1877-ben nagyobb terjedelmű gazdaságát vette át ; ez idő óta megyéjében élénken részt vett a közigazga­tási és közgazdasági kérdések tárgyalásában. 1892-ben küldötte a képviselőházba szabadelvűpárti programmal a héthársi kerület, mely 1901-ben is megválasztotta. A közbeeső cikluson át nem volt tagja a háznak. Az egyházpolitikai javaslatok némelyikét ellenezve, azok benyújtása alkalmából a nemzeti párthoz csatla kozott volt, amelyet követett a szabadelvűpártba. Az 1905-i általános választások alkalmával régi kerülete egyhangúlag választotta meg. 1906-tól 1910-ig nem volt képviselő. 1910-ben a bártfai kerület választotta meg nemzeti munkapárti program­mal. A földmívelésügyi és a kivándorlásügyi bizottságnak) valamint a kivándorlási tanácsnak tagja. Bosnyák Géza (Zalamegye, Nagykanizsa kerület) 1863-ban született Túron. Gimnáziumi tanulmányait Nagy­kanizsán végezte. A magyaréivári gazdasági akadémia elvég­zése után misefái birtokára ment gazdálkodni. Közben mint törvényhatósági bizottsági tag élénken részt vett a megyei közügyekben. A zalamegyei gazdasági egyesület alelnöke, a pacsai járási gazdakör elnöke. A nemzeti ellenállás idején a vármegyei alkotmányvédő bizottság alelnöke volt. Az 1910-i választás alkalmával Zichy Aladár gróffal, a néppárt elnökével szemben függetlenségi és 48-as (Justh)-párti program alapján választották meg. A földmívelésügyi bizottság tagja. Bottlik István (Borsodmegye, Mezőkeresztes kerület) a borsodmegyei Tibolddarócon 1879. május 10-én született­A középiskolai tanulmányokat Iglón, a jogiakat a budapesti egyetemen végezte ; államvizsgát tett. Tartalékos hadnagy a 7. huszárezredben. Tibolddaróci birtokán gazdálkodik. Mint vár­megyei bizottsági tag élénken részt vesz Borsodmegye közéleté­ben. A református egyház ügyeiben is tevékenyen részt vesz ; a sályif református egyháznak fögondnoka s az egyházmegyei közgyűléseken állandóan szerepel. Az 1906-i, valamint az 1910-i

Next

/
Oldalképek
Tartalom