1910-1918. évi országgyűlés Végváry Ferenc – Zimmer Ferenc, szerk.: Sturm–féle országgyülési almanach 1910–1915. Budapest, 1910.

Képviselőház - A képviselőház tagjai - Batthyány Tivadar gróf

229 elnöke volt. A koalíciós kormány idején 1906-ban Zalamegye főispánjává nevezték ki. Állását 1909. november 19-ig töl­tötte be. amikor a függetlenségi párt kettészakadása után lemondott. Í910. februárjában időközi választás alkalmával az iglói kerületben fellépett mint képviselőjelölt, de Hieronymi Károly kereskedelmi miniszterrel szemben kisebbségben ma­radt. Az [910-i általános választások alkalmával a zalaeger­szegi kerületben a kerület volt képviselőjével. Farkas Józset néppártival szemben 1109 szótöbbséggel képviselővé meg­választották. A Justh-párt híve. A véderö-bizottság tagja. Batthyány Tivadar gróf (Tolnamegye, Szekszárd kerület) [859. február 23-án Zalaszentgróton született mint Zsigmond grófnak és Erdődy Jolianna grófnőnek fia. Középiskoláit Kalo­csán és Fiúméban végezve, belépett a fiumei tengerészeti akadé­miába. 1877-ben tengerészeti hadapróddá nevezték ki ; rövid idő múlva tanulmányútra kelt a Dandolo hajón Afrikába és Ame­rikába, később Kis-Ázsiába utazott a Habsburg páncélos hajón. [879-ben letévén a tengerészeti vizsgát, egy ideig az Andreas llofer nevű jachton szolgált, mely Rodich bárónak. Dalmácia helytartójának rendelkezése alatt állott. iSSo-ban Sterneck báró tengernagynak segédtisztje, majd oktató-tiszt volt a Novara hadihajón. 1881-ben tette le Fiúméban a hosszújáratu kereskedelmi tengerészkapitányi vizsgát. 1882-ben a fiumei ki­kőtőraktárak főfelügyelőjévé nevezték ki. Széchenyi gróf keres­kedelemügyi miniszter a központban tengerészeti osztályt óhajt­ván szervezni, e célra Batthyány Tivadar grófot hívta meg mi­niszteri titkári címmel, egyúttal kinevezvén öt az Adna tenger­hajózási társaság igazgatósági tagjává, később Ugyané vállalat­hoz kormánybiztossá. 1884-ben a római nemzetközi egészség­ügyi kongresszuson, melyen a magyar kormányt képviselte. nyelvismereteire való tekintettel ő reá bízták a titkán iroda vezetését. Az 1885.-i budapesti országos kiállításon a tengeré­szeti ügyek bírálóbizottságában életadóként szerepelt. 1890-ben megvált az államszolgálattól és az Adria-társulatnál viselt álla­sától is. Midőn a minisztériumot odahagyta, másfél évig tanul­mányainak és családjának élt. 1886-ban Batthyány József groí

Next

/
Oldalképek
Tartalom