1906–1910. évi országgyűlés A magyar országgyülés. A főrendiház és a képviselőház tagjainak életrajzi adatai. Budapest, 1906.

Függelék - II. A horvát-szlavon országgyülés által a képviselőházba küldött képviselők - Pribicsevics Szvetozár - Purics József - Rauch Géza báró - Rauch Pál báró - Surmin György

424 Pribicsevics Szvetozár. Született 1874-ben Kostajniczán. Miután tanulmányait a zágrábi egyetem bölésészeti karán befejezte, egyideig Károlyvarosban és Pakráczon volt tanár. 1902. óta tagja a szerb nemzeti egyházi kongresszusnak. A „Növi Srbobran" czimü szerb ellenzéki lap szerkesztője. A horvát országgyűlésen a koreniczai kerületet kép­viseli. Purics József. Született 1862. márczius 10-én, Drenovczi községben. Gimnáziumi tanulmányait Vinkovczén, bölcsészeti tanulmányait pedig a zág­rábi egyetemen elvégezve, huzamos ideig tanárkodott Zimonyban, Mitroviczán, Eszéken és Zágrábban, s közben több éven át a zágrábi archeológiai múzeumhoz volt beosztva. A horvát ország­gyűlésnek most tagja elsőizben, mint a bosnjaczi kerület kép­viselője. Megválasztásáról utólag értesült, s pártjának sem zász­lója, sem jelvénye nem volt. Rauch Géza báró. (L. Főrendiház 127. old.) Rauch Pál báró. Született 1865-ben Zágrábban. Gimnaliális tanulmányait szülő­városában magánúton, a jogot pedig a budapesti egyetemen elvé­gezve, 1887. óta gazdálkodással foglalkozik. A horvát ország­gyűlésnek 1895. óta tagja és a magyarbarát unionista párthoz tartozik. Surmin György. Született 1867. szeptember 4-én Siscsánin, Horvátországban. Középiskoláit, valamint egyetemi tanulmányait Zágrábban végezte, ahol a bölcsészeti tudori czimet is elnyerte. Jelenleg a zágrábi egyetemen az irodalmi katedra tanára. Képviselőségét iro­dalmi működésének köszöni; ugyanis Zágrábban olyan köztiszte­letnek örvend, hogy a polgárság, jóllehet egyik pártárnyalathoz sem tartozik, az I. kerületben egyhangúlag megválasztotta. Neve­zetesebb művei: „A horvát irodalom története", „Horvátország

Next

/
Oldalképek
Tartalom