1906–1910. évi országgyűlés A magyar országgyülés. A főrendiház és a képviselőház tagjainak életrajzi adatai. Budapest, 1906.

Képviselőház - III. Választókerületek megyék szerint - Pozsonymegye - Jehlicska Ferencz - Bartal Ferencz - Esterházy Béla gróf

330 lemondott váczi mandátumáról. Ugyancsak függetlenségi párti ellenjelöltje, Hoffmann Ottó visszalépvén, megválasztása egyhangú volt. A váczi választókerület mandátumát nyerte el az idei év április 30-án is, Hartmann függetlenségivel és Farkas szoczialistá­val szemben. Vácz. Bazin. Pozsonymegye. Jehlicska Ferencz (tót néppárti). Kúti községben, Nyitramegyében 1879. január 24-én született Középiskoláit Szakolczán, Pozsonyban és Esztergomban, a teoló­giát a bécsi Pázmáneumban végezte, ahol „sub auspiciis regis" avattatott doktorrá. Pozsonyban két évig káplánkodott. Résztvett a keresztény szocziális mozgalomban, s a pozsonyi keresztény munkások vezetője volt. Tót nyelven több kisebb bölcseleti mun­kája jelent meg. A „Katholicke Noviny" czimü tót politikai hetilap segédszerkesztője. A bazini kerületet képviseli a tót néppárt, programja alapján, s ezúttal tagja elsőizben a parlamentnek. Budapest, VIII., Tavaszmező-utcza 2. Dunaszerdahely. Bartal Ferencz (függetlenségi és 48-as). Bartal Jánosnak, az utolsó diétái követnek fia, 1857. június 5-én született Etrekarcsán. Középiskoláit Pozsonyban elvégezve, a magyaróvári gazdasági akadémiát hallgatta és az 5. sz. huszár­ezrednél leszolgálta önkéntes-évét. Tagja Pozsony vármegye tör­vényhatóságának és közigazgatási bizottságának, választmányi tagja a pozsonymegyei gazdasági egyesületnek, s a megye közéletében, de különösen mint pozsonymegyei földbirtokos, a gazdasági élet­ben kiváló jelentőségű szerepe van. Kerületét ezúttal másodízben képviseli. Budapest, IV., Angol királynő szálloda. — Zalacsány. Galánta. Esterházy Béla gróf (alkotmánypárti). Született 1854. február 25-én a család cseszneki ágából. Közép­iskoláit és jogi tanulmányait befejezve, külföldi útra indult, s be-

Next

/
Oldalképek
Tartalom