1906–1910. évi országgyűlés A magyar országgyülés. A főrendiház és a képviselőház tagjainak életrajzi adatai. Budapest, 1906.

Képviselőház - III. Választókerületek megyék szerint - Borsodmegye - Majthényi Ádám - Gaal András

269 A 7-ik huszárezredben tartalékos tiszt. Tibold-Daróczon levő birtokán gazdálkodik és élénk részt vesz a megyei közéletben; egyházmegyéjének ügyeivel is sokat foglalkozik. Borsod vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, a sályi ev. ref. egyházközség fögondnoka. Most képviselő elsöizben a mezőkeresztes! kerület egyhangú mandátumával. Pártjának jegyzője. Budapest, Vili., József-körut 7. — Tibold-Darócz. Mezőkövesd. Majthényi Ádám (függetlenségi és 48-as). Pestmegye Verség községében, 1845-ben született, ősrégi és elő­kelő nemesi család sarja. A középiskolát a budapesti kegyesrendi főgimnáziumban végezte, s érettségi vizsgát tévén, a jogot a budapesti egyetemen hallgatta. Később tapasztalatszerzés végett külföldi útra indult, melyről hazatérve, mezőnyárádi birtokának kezelését vette át. 1876-tól kezdve nyolcz éven át a mezőkeresz­tesi függetlenségi pártnak elnöke volt. Ez a kerület választotta 1899-ben képviselőjévé. 1892-től 1905-ig nem volt képviselő ; a Háznak 1905 óta a mezőkövesdi kerület mandátumával újból tagja. 1894-ben cs. és kir. kamarás lett. Budapest, IV., Magyar-utcza 6. — Mezőnyárád. Szirmabesenyő. Gaal András (függetlenségi és 48-as). Született Kemecsen, Szabolcsmegyében, 1865. deczember 10-én. Középiskoláit Debreczenben és Beszterczebányán végezte, majd a selmeczbányai erdészeti és bányászati akadémia hallgatója volt; a jogot pedig Budapesten hallgatta. Tanulmányai befejezte óta szabolcsmegyei birtokán gazdálkodik. Résztvett Szabolcs­megyének minden ellenzéki mozgalmában és hű követője a füg­getlenségi eszmék szolgálatában édesatyjának, ki huszonhárom évig volt a függetlenségi párt elnöke.

Next

/
Oldalképek
Tartalom