1906-1910. évi országgyűlés Fabro Henrik – Ujlaki József, szerk.: Sturm–féle országgyülési almanach 1906–1911. Budapest, 1906.

Képviselőház - A) Magyarországi képviselők - Széll Kálmán

Széll Kálmán, Vasmegye, Szentgotthárd kerül 1845-ben Gasztonyban, Vasmegyében született, ahol atyja, Jó­zsef, 1842-töl 1848-ig és 1861-ben alispán, 1865-től 1867-ig or­szággyűlési képviselő és 1867-től 1871-ig főispán volt. Tanul­mányait Sopronban és Szombathelyen végezte, a jogot Buda­pestenhallgatta ; 1866-ban jogtudorrá avattatott, 1867-ben szol­gabíró lett s a következő évben a szentgotthárdi kerület képvi­selője. E kerületet képviseli most is. Hét éven át jegyzője volt a Háznak és állandó előadója a pénzügyi bizottságnak, központi bizottságnak, horvát ügyekben kiküldött országos bizottságok­nak és a delegáció hadügyi bizottságának. Kiváló munkásságot fejtett ki minden téren, főleg gazdasági és pénzügyi kérdésekben. Sokat volt Deák Ferenc körében, kinek kedvencévé vált és kinek gyámleányát, Vörösmarty Mihály leányát. Ilonát vette nőül. Deák Ferenc 1868-tól 1875-ig a nyarat mindig nála töltötte Rá­tóton. Több ízben kínálták meg miniszteri tárcákkal, míg végre 1875-ben a fúzió után pénzügyminiszter lett ; a boszniai okku­páció után megvált ez állásától. Mint pénzügyminiszter kezébe vette az ország megromlott pénzügyeinek rendezését és megren­dült hitelének helyreállítását ; szigorú, takarékos, erélyes és ön­tudatos pénzügyi politikával rendet hozott az államháztartásba, a jövedelmek minden ágát fokozta, az állami bevételeket addig nem sejtett magasságra emelte, a pénzügyi adminisztrációt az adófelügyelői intézmény megteremtésével reorganizálta, a keleti és a tiszai vasútat megszerezte és ezzel a később bekövetkezett vasúti államosításnak első feltételét megteremtette ; létesítette az 1878-i pénzügyi és gazdasági kiegyezést Ausztriával, a bank­kérdést a régi egységes osztrák banknak reorganizációjával és közös osztrák-magyar bankká alakításával megoldotta és oly eredményeket mutatott fel, hogy midőn tárcáját letette, az át­vett deficit felénél kisebb összegre szállott le és az államháztar­tást az egyensúlyhoz közel hozta. Az ország hitelét e politikával helyreállítván, a függő adósságok konvertálásával a régi törlesz­téses kölcsönök helyett megteremtette és meghonosította a ma­gyar rentét. 1880. február 24-én nagyszabású budgetbeszédet mondott, melyben a kormány akkor folytatott pénzügyi politi­káját elitélte és előre rámutatott e politikának később csak­ugyan bekövetkezett súlyos pénzügyi következményeire. 1881-

Next

/
Oldalképek
Tartalom