1906-1910. évi országgyűlés Fabro Henrik – Ujlaki József, szerk.: Sturm–féle országgyülési almanach 1906–1911. Budapest, 1906.

Képviselőház - A) Magyarországi képviselők - Kardos Samu - Kaufman Géza

13 7 melyet az országos gazdasági tanintézetek tanárai és növendékei nagyrésze évente meglátogatni szokott. 1890-ben cs. és kir. ka­marásnak neveztetett ki. Mielőtt képviselőnek választatott, te­vékenyen részt vett a főrendiház tanácskozásaiban, tagja lévén a legfelsőbb királyi és országos fegyelmi s több bizottságnak, nemkülönben a megyei életben is. 1898-ban a legfelsőbb udvar ittidőzése alkalmából palotájában meseszerű fényes estély t adott, melyen a diplomácia és hazánk kitűnőségein kívül ő Felsége a király egész udvartartásával és a Budapesten időző főher­cegekkel és főhercegnőkkel együtt megjelent. Közügyekben szer­zett érdemei folytán valóságos belső titkos tanácsosnak nevezte­tett ki, továbbá a szuverén máltai rendnek tiszteletbeli lovagja, a torontálmegyei magyar közművelődési egyesület elnöke ; a budapesti önkéntes mentő-egyesület elnöke és a családi alapít­ványok nagyobb részének kezelője. Neje Andrássy Karolin grófnő csillagkeresztes és palotahölgy. A szabadelvüpártból, a melynek tagja volt, 1905-ben kivált és az alkotmánypárthoz csatlakozott. 1896 óta képviseli a zichyfalvi kerületet. A vízügyi bizottság tagja. Kardos Samu,Torontálmegye, Bégaszentgyörgy kerület született 1866. február n-én a torontálmegyei Gyála község­ben. Középiskoláit Nagybecskereken, a jogot pedig a budapesti tudomány-egyetemen végezte, ahol 1893-ban ügyvédi oklevelet szerzett. Ügyvédi irodát Nagybecskereken nyitott. Mint ügyvéd és mint megyebizottsági tag, vármegyéjének úgy társadalmi, mint politikai életében jelentős szerepet játszott. Hírlapirodalmi téren is tevékenyen működött. Az 1906. évi általános választá­sokon a bégaszentgyörgyi kerület Papp Géza pártonkívülivel (a régi képviselővel) szemben függetlenségi program alapján képviselővé választotta. A kérvényi bizottság tagja. Kaufman Géza, Veszprémmegye, Ugod kerület 1862. szeptember 16-án született Gyiróth községben. Veszprém­megyében. A gimnáziumot Pápán és Győrött a bencéseknél, a teológiát pedig Veszprémben végezte. Hornig püspök 1886-ban Csóthra káplánná nevezte ki, 1888-ban pedig Veszprémbe kar­káplánnak, 1890-ben plébánosnak, 1891-ben egyházi tanfelügye-

Next

/
Oldalképek
Tartalom