1905-1906. évi országgyűlés Fabro Henrik – Ujlaki József, szerk.: Sturm–féle országgyülési almanach 1905–1910. Budapest, 1905.

Főrendiház - IX. Örökös jogon - B) Grófok - Jankovich László - Jankovich Tivadar - Karátsonyi Aladár - Karátsonyi Kamilló - Károlyi Imre

ga mint hadnagy a 10. sz. honvédhuszárezredben. Cs. és kir kamarás. Horvát tartománygyülési képviselő. Neje Bombelles Klotild grófnő csillagkeresztes hölgy. Lakása Cabuna, Szlavónia. Jankovich László 1860. március 2-án született; az előbbinek öccse. Középiskolai tanulmányainak befejezte után a budapesti kir. magy. tudomány­egyetemre járt, ahol jogtudori oklevelet szerzett. Zala vármegye közigazgatási életében élénken részt vett. Jelenleg Zala vármegye főispánja. Jankovich Tivadar Aladár öccse, született 1856. december 26-án Szőllősgyörökön. Karátsonyi Aladár 1859. február 28-án született Budapesten, mint legidősebb fia néhai Guidó grófnak. Tanulmányait otthon végezte, azután a budapesti egyetemen jogot hallgatott. Nemsokára Torontálmegye tiszteletbeli jegyzője lett. 1883-ban Elek Gusztáv ezredes leányát vette nőül. 1884-ben atyja kerületében, a torontálmegyei szentgyörgyi kerü­letben megválasztatott szabadelvűpárti programmal. 1887-ben nem lépett föl újra. 1902. február 4-én a Molnár Antal halálával meg­üresedett szamosújvári kerület országgyűlési képviselőjévé válasz­totta. 1905-ben nem vállalt mandátumot. Legtöbbnyire beodrai birtokán időzik. Karátsonyi Kamilló született 1863. január 31-én, mint Guidó gróf legifjabb fia. Cs. és kir. kamarás. A közgazdasági és közlekedési, valamint a napló­biráló bizottság tagja. Károlyi Imre 1873. január 10-én született Mácsán, Arad vármegyében; a főrendi­ház néhai elnökének, Tibor grófnak fia. Az 1900-ban alakult Belga­Magyar Banknak rövid ideig elnöke volt. Neje Károlyi Zsófia grófnő, akivel 1896-ban kelt egybe. A csongrádmágocsi birtok ura. Alapíttatott ^ KITŰNŐ BELŐTT FLÓBERTFEGYVEREK •*• -=jf?L. Földesi L/., Muzeum-körút 3. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom