1905-1906. évi országgyűlés Fabro Henrik – Ujlaki József, szerk.: Sturm–féle országgyülési almanach 1905–1910. Budapest, 1905.

Képviselőház - Magyarországiak - Gulner Gyula - Günther Antal

271 ségében szerzett érdemei elismeréséül 1890-ben a II. osztályú vaskorona-rendet és 1894-ben a valóságos belső titkos tanácsosi címet, az ezredéves kiállítás hadügyi és hadtörténelmi csoportjainak szervezése és rendezése korul szerzett érdemei méltánylásául pedig a Ferenc József-rend nagykeresztjét kapta. Gulner Gyula, Pest-Pilis-Solt-Kiskúnmegye, Abony kerület 1842 ben Vaálban, Fejérmegyében született. Jogi tanulmányai be­fejeztével Pestmegye szolgálatába lépett s Nyáry Pál vezérlete alatt Beöthy Lajos alispán oldalán mint főjegyző élénken részt vett a megye politikai mozgalmaiban. A háznak 1872-ben lett először tagja s a balközép-párthoz tartozott. A fúzió idejében a kormány­párthoz csatlakozott és ez országgyűlésen mint jegyző is működött. Azonban már 1870. májusban elszakadt a szabadelvű párttól és a független szabadelvű pártnak lett tagja, amelynek megalapításában kiváló szerepe volt. 1878-ban Pestmegye alispánválasztása alkal­mával Földváry Mihállyal szemben kisebbségben maradt. Az 1878.-i országgyűlésre mint az egyesült ellenzék tagja jött fel. Az 1881 — 1884.-Í országgyűlés alatt nem volt tagja a háznak. Az 1884,-i választások alkalmával a monori kerületben győzött s ennek man­dátumát birta 1896-ig, amikor az abonyi kerület választotta meg nemzetipárti programmal. 1899-ben a nemzeti párt többi tagjaival a szabadelvű pártba lépett. 1900. április 24-én a belügyminisz­térium első államtitkárává neveztetett ki, amely állásáról 1903. november 6-án lemondott. 1903. február 6-án a Lipót-rend közép­keresztjével tüntette ki ö Felsége. 1903. november végén Apponyi Albert gróffal és társaival együtt kilépett a szabadelvű pártból s az újból megalakult nemzeti pártnak elnöke lett. 1905. január első napjaiban csatlakozott a függetlenségi es 4S-as párthoz ; ennek programja alapján nyerte el az idei választásoknál újra az abonyi kerület mandátumát. Alelnöke a függetlenségi és 48-as pártnak. A VI, bíráló-bizottság és az állandó igazoló bizottság elnöke. Günther Antal, Szepesmegye, igló kerület született Székesfehérváron 1847. szeptember 23-án. Középiskolai tanulmányait az ottani főgimnáziumban végezte s 16 éves korá­ban a kegycs-tanítórendbe lépett. Tanított is már a rend nagy-

Next

/
Oldalképek
Tartalom