1901-1905. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Országgyülési almanach 1901–1906. Budapest, 1901.

Képviselőház - A) Magyarországiak - Neumann Ármin - Nopcsa Elek báró

329 korában Budapesten ügyvédi diplomát nyerve, itt ügyvédi irodát nyitott. Előbb tart. vártüzér-hadnagy, most pedig tart. honvédtiszt. Élénk részt véve a főváros társadalmi életében, különösen buzgól­kodott Balatonföldvár fürdőtelep megalapításában ; e fürdőtelepesek egyesületének igazgatója. 1901-ben a tahi kerületben függetlenségi programmal választatott meg, a párt mindjárt első ülésén clso jegyzőjének választotta meg. A vizügyi bizottság tagja. Neumann Ármin, Háromszékmegye, Bereczk kerület 1845-ben Nagyváradon született. Tanulmányait szülővárosában és Bécsben végezte. 1868-ban jogtudorrá avattatott Budapesten, 1869-ben ügyvéd lett és Székesfehérvárott telepedett meg. Itt írta meg a ».\lagyar kereskedelmi törvény magyarázata* czímű nagy munkáját, melynek második teljesen átdolgozott kiadásából az első kötet első fele 1895-ben jelent meg, míg a második része 1897 elején elkészült; azonfelül számos jogi czikkeket tett közzé s a jogászgyüléseken mint előadó szerepelt. Az utolsóelőtti jogasz­gyülésen a II. szakosztály alelnökévé választották meg. 1882-ben a budapesti egyetemen a kereskedelmi és váltójog magántanárává neveztetett ki ; kevéssel azután ügyvédi irodáját is a fővárosba helyezte át. 1887-ben szabadelviípárti képviselővé választatott. 1889-ben a rendkívüli tanári czimmel és jelleggel lett felruházva. Beszédei a szeszadó-törvén3 r tárgyalása alkalmával, valamint a valutáról és az adóreformról, nemkülönben az egyházpolitikai törvények tárgyalása alkalmával közfigyelmet ébresztettek; fel­szólalt különben több jogi, pénzügyi és gazdasági kérdésekben. 1898 óta a coditicationalis bizottság tagja. K minőségben szer­zettérdemeiért udvari tanácsosi czímet nyert. 1892 óta képviseli a bereczki kerületet. Bereczk város díszpolgára. A szabadalmi ügy­nökök vizsgálati biztosa. Tagja az igazságügyi és közgazdasági bizottságnak. Nopcsa Elek báró, Hunyadmegye, Szászváros kerület 1848-ban született, öcscse Nopcsa Ferencz bárónak, Erzsébet királyné volt főudvarmesterének. Nyolcz éves korában a bécsi Theresianumba került, a hol kiképeztetését nyerte. 1866-ban belépett a 10. huszár-

Next

/
Oldalképek
Tartalom